• Art. 37. - Ewidencja ucz...
  27.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 37. szkol. wyższe i nauk


Ewidencja uczelni niepublicznych

1.
Uczelnia niepubliczna nabywa osobowość prawną z chwilą jej wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych, zwanej dalej „ewidencją”.
2.
Ewidencję prowadzi minister w systemie, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1.
3.
Ewidencja obejmuje:
1)
numer wpisu do ewidencji;
2)
datę wpisu;
3)
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę, numer z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru i adres założyciela;
4)
nazwę i adres uczelni;
5)
imię i nazwisko oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kadencji rektora;
6)
informację o postawieniu uczelni w stan likwidacji;
7)
datę wykreślenia z ewidencji.
4.
Uczelnia niepubliczna albo założyciel, w terminie 14 dni, zawiadamia ministra o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 3–5.
5.
Minister dokonuje wpisu w ewidencji na wniosek uczelni niepublicznej lub założyciela albo z urzędu.
6.
Wpisem w ewidencji jest wpis uczelni niepublicznej do ewidencji, zmiana wpisu w ewidencji oraz wykreślenie uczelni niepublicznej z ewidencji.
7.
Wpis w ewidencji i odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej, z wyłączeniem wpisu danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4, 5 i 6.
8.
Wpis polega na wprowadzeniu do systemu danych zawartych w ostatecznej decyzji.
9.
Ewidencja jest jawna.
Art. 37. Ewidencja uczelni niepublicznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...