• Art. 45. - Likwidacja uc...
  02.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 45. szkol. wyższe i nauk


Likwidacja uczelni niepublicznej przez założyciela

1.
Założyciel może zlikwidować uczelnię niepubliczną po uzyskaniu zgody wydanej przez ministra w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Warunkiem wydania zgody jest zapewnienie studentom oraz doktorantom możliwości kontynuowania kształcenia; przepisy art. 82 zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu i art. 206 obowiązek zapewnienia możliwości kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej stosuje się odpowiednio.
3.
W terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zgody założyciel składa ministrowi akt potwierdzający postawienie uczelni w stan likwidacji.
4.
Uczelnia zostaje postawiona w stan likwidacji z dniem wskazanym w akcie, o którym mowa w ust. 3. Z tym dniem:
1)
założyciel przejmuje kompetencje organów uczelni;
2)
wygasa kadencja organów uczelni;
3)
uczelnia nie prowadzi przyjęć na studia, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia, a także do szkół doktorskich;
4)
uczelnia nie nadaje stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; przepis art. 36 likwidacja uczelni publicznej ust. 11 stosuje się odpowiednio;
5)
uczelnia traci prawo do otrzymywania środków finansowych, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 2, 6, 7 i 9;
6)
środki finansowe, o których mowa w art. 365 przeznaczenie środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę pkt 3, są przekazywane uczelni w niezbędnym zakresie.
5.
W uczelni postawionej w stan likwidacji:
1)
prowadzone kształcenie może być kontynuowane nie dłużej niż do końca roku akademickiego,
2)
stosunki pracy nauczycieli akademickich wygasają z końcem roku akademickiego
– w którym postawiono uczelnię w stan likwidacji.
6.
Uczelnia postawiona w stan likwidacji używa nazwy z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
7.
Minister dokonuje zmiany wpisu w ewidencji przez dodanie do nazwy uczelni oznaczenia „w likwidacji”.
8.
W przypadku niezłożenia aktu, o którym mowa w ust. 3, w terminie określonym w tym przepisie, wykonanie obowiązku postawienia uczelni w stan likwidacji następuje w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).
Art. 45. Likwidacja uczelni niepublicznej przez założyciela - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...