• Art. 53. - Kierunki, poz...
  07.06.2023

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 07.06.2023

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 53. szkol. wyższe i nauk


Kierunki, poziomy i profile kształcenia uczelni

1.
Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu. Uczelnia przyporządkowuje kierunek do co najmniej 1 dyscypliny.
2.
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się.
3.
Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia ministra. Przepisów art. 10 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, art 35–37, art. 79a składanie dodatkowych dowodów, art. 81 udowodnienie okoliczności faktycznej oraz art 96a–96n Kpa nie stosuje się.
4.
Uczelnia, która w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1, albo dyscyplinie wiodącej posiada kategorię naukową:
1)
B – może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do tej dyscypliny oraz na określonym poziomie i profilu;
2)
C albo nie posiada kategorii naukowej – może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do tej dyscypliny oraz na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
5.
Uczelnia, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, o której mowa w ust. 7 pkt 1. Uczelnia, o której mowa w ust. 7 pkt 1, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią, o której mowa w ust. 4 pkt 2.
5a.
Uczelnia zawodowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 54 pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu ust. 1, oraz spełniała je w zakresie art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a:
1)
pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich,
2)
pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich
– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.
5b.
Uczelnia zawodowa prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli zawiadomi ministra o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu tych warunków w zakresie art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a:
1)
pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich,
2)
pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich
– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.
5c.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5a i 5b, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1, według stanu na dzień złożenia odpowiednio wniosku o pozwolenie albo zawiadomienia, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 5a i 5b – na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.
5d.
Uczelnia prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 5a albo 5b, która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a pkt 2–6, może je prowadzić, jeżeli zawiadomiła ministra zgodnie z art. 429 obowiązki informacyjne rektora dotyczące utworzeniu studiów lub zaprzestania ich prowadzenia pkt 3 o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 5, i przedstawiła je ministrowi. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6.
Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku:
1)
posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
2)
prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 standardy kształcenia ust. 1 pkt 1–8, i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
3)
zawarła umowę, o której mowa w art. 389 umowa ministra z uczelnią o finansowanie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia ust. 1, albo otrzymuje środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji, o których mowa w art. 390 przekazanie uczelni środków finansowych stanowiących zwiększenie przyznanej subwencji albo art. 394 warunki finansowania uczelni w okresie kolejnych 6 lat ust. 6.
6a.
Do utworzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym nie stosuje się przepisów ust. 7–9.
7.
Pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w ust. 1, albo dyscypliny wiodącej:
1)
w której uczelnia posiada kategorię naukową A+, A albo B+;
2)
zawierającej się w dziedzinie, o której mowa w art. 243 ocena kompleksowa jakości kształcenia uczelni ust. 7, z wyłączeniem utworzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
8.
Uczelnia akademicka może utworzyć studia na kierunku, którego program określa efekty uczenia się w ramach dyscyplin, w których uczelnia posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
9.
Uczelnia akademicka może utworzyć jednolite studia magisterskie na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w ust. 1, albo dyscypliny wiodącej, w której posiada kategorię naukową A+ albo A, lub dyscypliny zawierającej się w dziedzinie, o której mowa w art. 243 ocena kompleksowa jakości kształcenia uczelni ust. 7, z tym że w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 standardy kształcenia ust. 1 – jeżeli możliwość kształcenia na tym poziomie wynika z przepisów wydanych na podstawie art. 68 standardy kształcenia ust. 3. Przepisów wydanych na podstawie art. 81 rozporządzenie w sprawie studiów w zakresie, o którym mowa w art. 81 rozporządzenie w sprawie studiów pkt 2, nie stosuje się.
10.
Uczelnia, która utworzyła studia na określonym kierunku, poziomie i profilu albo uzyskała pozwolenie na ich utworzenie, nie może utworzyć ani ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu o tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty uczenia się, przyporządkowane do tej samej dyscypliny. Ograniczenie to nie dotyczy ubiegania się o pozwolenie na utworzenie studiów w filii.
Art. 53. Kierunki, poziomy i profile kształcenia uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...