• Prawo o szkolnictwie wyżs...
  25.05.2024
Obserwuj akt

Dział XI. Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

1.
Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
2.
Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek rektora.
3.
Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.
1.
Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
2.
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1)
jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
1a)
przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora – jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów w postępowaniu o stopień doktora w systemie eksternistycznym nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo
2)
posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1.
2a.
Stypendium może otrzymać również osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, która posiada stopień doktora, prowadzi działalność naukową i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1, jeżeli okres 7 lat od dnia uzyskania tego stopnia upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra pkt 1.
3.
Do okresów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.
4.
Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1)
rektora uczelni, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora instytutu międzynarodowego, w których:
a) jest prowadzona szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
b) młody naukowiec przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym;
2)
osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1, zatrudniającym młodego naukowca.
5.
Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.
6.
Podmiot prowadzący szkołę doktorską, podmiot zatrudniający albo podmiot doktoryzujący przekazuje młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.
1.
Do postępowań w sprawach stypendiów ministra przyznawanych na wniosek nie stosuje się przepisów art. 10 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, art 35–37, art. 61 wszczęcie postępowania administracyjnego § 4, art. 79a składanie dodatkowych dowodów, art. 81 udowodnienie okoliczności faktycznej oraz art 96a–96n Kpa.
2.
Do przyznawania stypendiów ministra z inicjatywy własnej nie stosuje się przepisów Kpa.
Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku minister może przyznać nagrodę. Do przyznawania nagród nie stosuje się przepisów Kpa.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:
1)
stypendiów, o których mowa w art. 359 stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub artystyczne ust. 1 i art. 360 stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom i młodym naukowcom, w tym doktorantom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie,
2)
nagród, o których mowa w art. 362 nagroda ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu osiągnięć umożliwiających uzyskanie stypendium lub nagrody, sprawnego przebiegu postępowań w sprawie ich przyznania i sprawnego ich wypłacania oraz adekwatności wysokości stypendium lub nagrody do rangi osiągnięć.
1.
Za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę.
2.
Nagrodę przyznaje się po zasięgnięciu opinii zespołu powołanego przez Prezesa Rady Ministrów. Członkowi zespołu przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach zespołu.
3.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, skład i czas trwania kadencji zespołu, jego zadania, sposób ich wykonywania, wysokość wynagrodzenia oraz sposób obsługi i finansowania jego prac, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu osiągnięć umożliwiających uzyskanie nagrody, sprawnego przebiegu postępowań w sprawie jej przyznania oraz adekwatności wysokości nagrody do rangi osiągnięć.
4.
Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę specjalną za ważne dla kraju osiągnięcia naukowe poza trybem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
5.
Do przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 4, nie stosuje się przepisów Kpa.
1.
Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, może zostać nadany Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, zwany dalej „Medalem”.
2.
Medal może zostać nadany osobie fizycznej, w tym osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Medal może zostać nadany osobie fizycznej również pośmiertnie.
3.
Medal nadaje minister z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1)
innego ministra kierującego działem administracji rządowej;
2)
kierownika urzędu centralnego;
3)
wojewody;
4)
organu jednostki samorządu terytorialnego;
5)
osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki;
6)
przewodniczącego KPN;
7)
władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;
8)
ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Wniosek o nadanie Medalu zawiera w szczególności:
1)
w przypadku przedstawianej do odznaczenia:
a) osoby fizycznej – imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeżeli posiada,
b) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia;
2)
uzasadnienie;
3)
oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe.
5.
Medal posiada trzy stopnie:
1)
pierwszy – Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”;
2)
drugi – Srebrny Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”;
3)
trzeci – Brązowy Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.
6.
Medal danego stopnia nadaje się odpowiednio do zasług podmiotu, o którym mowa w ust. 2.
7.
Medal danego stopnia może być nadany temu samemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, tylko raz. Nie nadaje się Medalu stopnia niższego od już nadanego danemu podmiotowi.
8.
Podmiot, któremu nadano Medal, otrzymuje odznakę Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu.
9.
W przypadku zniszczenia lub utraty odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu minister, na wniosek podmiotu, któremu nadano Medal, wydaje za opłatą odznakę Medalu lub duplikat legitymacji.
10.
Opłata, o której mowa w ust. 9, jest ustalana w wysokości kosztów ponownego wydania odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, z tym że jej wysokość nie może przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
11.
Okres przechowywania danych osób fizycznych, którym nadano Medal, wynosi 80 lat.
12.
Minister, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, może pozbawić osobę fizyczną Medalu, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny.
13.
W sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu nie stosuje się przepisów Kpa.
14.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o nadanie Medalu i sposób jego składania,
2)
sposób postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu,
3)
wzory odznak Medalu i wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
4)
sposób wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu,
5)
sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
6)
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, i sposób jej wnoszenia
– uwzględniając stopnie Medalu i konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu oraz ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, a także uroczystego wręczania, godnego noszenia i przechowywania odznaki Medalu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...