• Rozporządzenie Ministra I...
  19.08.2022

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych

Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.
Urządzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiadać następującym warunkom:
1)
nie może być usytuowane bezpośrednio przy ścianach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w odległości mniejszej niż 2 m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń;
2)
powinno być zabezpieczone przed zamarzaniem;
3)
komora wsypowa powinna być wydzielona pełnymi ścianami, spełniającymi wymagania § 216 ust. 1, a także mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym;
4)
otwór wsypowy powinien mieć zamknięcie chroniące przed wydzielaniem się woni z rury zsypowej;
5)
rura zsypowa powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 0,4 m;
6)
rura zsypowa powinna być prowadzona pionowo bez załamań oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach, wyposażonym w filtr oraz wentylator wywiewny;
7)
rura zsypowa powinna być gładka wewnątrz, wykonana z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiąkliwych i odpornych na niszczące oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu.
1.
Nad najwyżej położonym otworem wsypowym powinna znajdować się górna komora zsypu z urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia zsypowego.
2.
Pod najniżej położonym otworem wsypowym powinna znajdować się dolna komora zsypu z pojemnikami do gromadzenia odpadów. Pojemność dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i szerokość otworu drzwiowego do niej powinny umożliwiać stosowanie ruchomych pojemników na śmieci o wielkości używanej w danym rejonie oczyszczania.
3.
Górna i dolna komora zsypu powinny mieć:
1)
ściany i posadzkę z materiału nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego;
2)
urządzenia do spłukiwania zimną i ciepłą wodą;
3)
wpust kanalizacyjny;
4)
dopływ powietrza oraz niezależną wentylację wywiewną;
5)
wejścia bez progów, zamykane drzwiami pełnymi, otwieranymi na zewnątrz;
6)
elektryczną instalację oświetleniową.
Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...