• Art. 16. - Rejestr szpik...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 16. transplantacje


Rejestr szpiku i krwi pępowinowej

1.
W celu umożliwienia dokonania przeszczepień lub stosowania u ludzi szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych tworzy się centralny rejestr niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej, zwany dalej „rejestrem szpiku i krwi pępowinowej”.
1a.
Rejestr szpiku i krwi pępowinowej jest bazą danych o potencjalnych dawcach allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej.
2.
Rejestr szpiku i krwi pępowinowej składa się z dwóch części:
1)
rejestru potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
2)
rejestru krwi pępowinowej.
3.
W rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zamieszcza się następujące dane potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
adres miejsca zamieszkania;
4)
numer PESEL, jeżeli posiada;
5)
informacje o antygenach zgodności tkankowej;
6)
wskazanie podmiotu, który dokonał badania antygenów zgodności tkankowej;
7)
inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
4.
W rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zamieszcza się następujące dane:
1)
oznaczenie pobranej próbki krwi pępowinowej;
2)
datę i miejsce pobrania;
3)
informacje o antygenach zgodności tkankowej;
4)
wskazanie banku tkanek i komórek, w którym próbka jest przechowywana;
5)
inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
5.
Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, podmioty lecznicze i fundacje, o których mowa w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 1, lub banki tkanek i komórek przekazują niezwłocznie do rejestru szpiku i krwi pępowinowej.
6.
(utracił moc)
7.
Rejestr szpiku i krwi pępowinowej prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pobierania, przeszczepienia i stosowania u ludzi oraz możliwość prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej.
Art. 16. Rejestr szpiku i krwi pępowinowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...