• Art. 17. - Krajowa lista...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 17. transplantacje


Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie

1.
Potencjalnego biorcę zakwalifikowanego do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządów zgłasza się na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie, zwanej dalej "listą".
2.
Zgłoszenia danych, o których mowa w ust. 3, do listy, dokonuje lekarz kierujący zespołem, o którym mowa w art. 16c ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia ust. 3.
3.
Zgłoszenie zawiera następujące dane:
1)
imię i nazwisko potencjalnego biorcy;
2)
datę i miejsce urodzenia potencjalnego biorcy;
3)
adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji potencjalnego biorcy;
4)
numer PESEL potencjalnego biorcy, jeżeli posiada;
5)
rozpoznanie lekarskie;
6)
grupę krwi i Rh potencjalnego biorcy;
7)
rodzaj planowanego przeszczepienia;
8)
pilność przeszczepienia według aktualnie obowiązujących dla danego rodzaju przeszczepu kryteriów medycznych;
9)
imię, nazwisko oraz miejsce wykonywania zawodu lekarza dokonującego zgłoszenia;
10)
inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
4.
Umieszczenie na liście jest warunkiem otrzymania przeszczepu.
5.
Wyboru potencjalnego biorcy dokonuje się na podstawie kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
6.
Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej.
7.
Listę prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i tryb tworzenia i prowadzenia listy,
2)
kryteria medyczne i sposób dokonywania wyboru potencjalnego biorcy,
3)
sposób informowania potencjalnych biorców o kolejności wpisu na listę
– uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej i zachowanie równego dostępu do zabiegu przeszczepienia oraz możliwość prowadzenia listy w postaci elektronicznej.
Art. 17. Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...