• Art. 19a. - Przetwarzani...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 19a. transplantacje


Przetwarzanie danych zawartych w rejestrach

1.
Administratorem danych przetwarzanych w rejestrach, o których mowa w art. 7 centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, art. 15 rejestr żywych dawców, art. 16 rejestr szpiku i krwi pępowinowej i art. 18 krajowy rejestr przeszczepień, oraz liście, o której mowa w art. 17 krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie, jest Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant"
2.
Rejestry oraz lista, o których mowa w ust. 1, są prowadzone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
3.
Administrator danych, o którym mowa w ust. 1, w celu zapewnienia eksploatacji systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 2, może powierzać przetwarzanie danych podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych.
4.
Podmioty, o których mowa w ust. 3, są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Dane przetwarzane w rejestrach oraz liście, o której mowa w ust. 1, podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a utracił moc ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).
5.
Administrator danych, o którym mowa w ust. 1, może kontrolować podmioty, o których mowa w ust. 3, w zakresie realizacji wymagań, o których mowa w ust. 4, oraz sposobu realizacji celów powierzenia danych przetwarzanych w rejestrach, o których mowa w ust. 1.
6.
Podmioty, o których mowa w ust. 3, nie mogą powierzać innym podmiotom przetwarzania danych gromadzonych w rejestrach oraz liście, o których mowa w ust. 1.
7.
W przypadku zaprzestania przetwarzania danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w art. 7 centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, art. 15 rejestr żywych dawców, art. 16 rejestr szpiku i krwi pępowinowej i art. 18 krajowy rejestr przeszczepień, oraz liście, o której mowa w art. 17 krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie, przez podmioty, o których mowa w ust. 3, w szczególności w związku z ich likwidacją, podmioty te są obowiązane do przekazania danych gromadzonych w tych rejestrach oraz liście administratorowi danych, o którym mowa w ust. 1.
8.
Podmioty, o których mowa w ust. 3, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z powierzeniem przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3. Podmioty te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta.
Art. 19a. Przetwarzanie danych zawartych w rejestrach - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...