• Art. 39. - Krajowe Centr...
  26.11.2022
Obserwuj akt

Art. 39. transplantacje


Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

1.
Tworzy się Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą w Warszawie.
2.
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek jest jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3.
Do zadań Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek należy w szczególności:
1)
organizowanie współdziałania banków tkanek i komórek;
2)
pełnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych;
3)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad bankami tkanek i komórek pod względem merytorycznym;
4)
prowadzenie rejestru banków tkanek i komórek;
5)
organizowanie szkoleń, o których mowa w art. 40a rodzaje szkoleń ust. 1, w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek;
6)
prowadzenie listy osób, które odbyły szkolenia, o których mowa w art. 40a rodzaje szkoleń ust. 1, w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek;
7)
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością zespołów pobierających;
8)
monitorowanie danych dotyczących banków tkanek i komórek gromadzonych w europejskim kompendium banków tkanek i komórek, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, informowanie o tym jednostki prowadzącej europejskie kompendium banków tkanek i komórek w Komisji Europejskiej w terminie 10 dni.
3a.
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek może w ośrodkach dawców szpiku refundować koszt wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 4, na podstawie umowy.
4.
Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.
5.
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek może wykonywać czynności, o których mowa w art. 25 banki tkanek i komórek, wyłącznie w celach naukowych i dydaktycznych, po zaopiniowaniu przez Krajową Radę Transplantacyjną i uzyskaniu pozwolenia, o którym mowa w art. 26 pozwolenie na gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek ust. 2.
6.
Do wykonywania przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek czynności, o których mowa w art. 25 banki tkanek i komórek, stosuje się przepisy rozdziału 6, z wyjątkiem art. 26 pozwolenie na gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek ust. 1 i 2. Wniosek o uzyskanie pozwolenia składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze zarządzenia, statut Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, określający jego strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań, uwzględniając bezpieczeństwo biorców oraz konieczność sprawnego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3.
Art. 39. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...