• Ustawa o pobieraniu, prze...
  21.02.2024

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.1185 t.j. - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Obserwuj akt

Rozdział 12. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe

Do postępowań wszczętych na podstawie art. 7 , art. 9 i art. 10 ustawy, o której mowa w art. 58 utrata mocy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Mienie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów staje się z dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa, mieniem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
3.
Przejście praw i mienia Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów na Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek następuje nieodpłatnie oraz jest wolne od podatków i opłat.
4.
Pracownicy Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie ustawy stają się, z mocy prawa, pracownikami Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
1.
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" działającego na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Mienie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów staje się z dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa, mieniem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
3.
Przejście praw i mienia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów na Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", następuje nieodpłatnie oraz jest wolne od podatków i opłat.
4.
Pracownicy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie ustawy stają się, z mocy prawa, pracownikami Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
1.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 2, art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 5 i art. 18 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 58 utrata mocy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 27 obowiązki informacyjne banku tkanek i komórek ust. 6 i 7, art. 29 system zapewnienia jakości ust. 3, art. 30 uchylony ust. 3 i art. 33 uchylony ustawy, przepisy wydane na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 58 utrata mocy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów zachowują moc nie dłużej jednak niż do dnia 7 kwietnia 2007 r.
Zakłady opieki zdrowotnej lub inne jednostki organizacyjne prowadzące na podstawie przepisów dotychczasowych krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie są obowiązane przekazać te listy nieodpłatnie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
Centralny rejestr zgłoszonych sprzeciwów prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów staje się z dniem wejścia w życie ustawy centralnym rejestrem sprzeciwów.
Do dnia 31 grudnia 2006 r. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie komórek i tkanek przeznaczonych do przeszczepiania może być prowadzone przez krajowe i regionalne banki komórek i tkanek utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów.
Do dnia 31 grudnia 2006 r. zakłady opieki zdrowotnej, które w dniu wejścia w życie ustawy pobierały i przeszczepiały komórki, tkanki i narządy, mogą to wykonywać na dotychczasowych zasadach.
1.
Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 42 nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 lit. a, minister właściwy do spraw zdrowia przesyła do Komisji Europejskiej nie później niż do dnia 7 kwietnia 2006 r.
2.
Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 42 nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 lit. b, minister właściwy do spraw zdrowia przesyła do Komisji Europejskiej nie później niż do dnia 7 kwietnia 2009 r.
Traci moc ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 682, z 1997 r. poz. 554 i 661 oraz z 2000 r. poz. 1268).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z tym że przepisy:
1)
art 22-35 ust. 1, 2 i 11 oraz art. 36 postępowanie z komórkami, tkankami oraz narządami i art. 37 testowanie komórek, tkanek i narządów,
2)
art. 38 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" ust. 3 pkt 11, art. 39 Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek ust. 6, art. 41 Krajowa Rada Transplantacyjna ust. 6 pkt 6 i pkt 8 lit. a, art. 42 nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy ust. 2 pkt 3 i 5, art. 45 przepis karny i 48
- stosuje się od dnia 31 grudnia 2006 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 06.09.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz.1411]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...