• Art. 13. - Dostęp wykona...
  17.07.2024

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2023.0.140 t.j. - Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Obserwuj akt

Art. 13. um.konc.na rob.budow


Dostęp wykonawców do informacji i dokumentacji

1.
Zamawiający udostępnia informacje związane z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji w przypadkach określonych w ustawie. Po zakończeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji albo po unieważnieniu tego postępowania informacje z nim związane podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2.
Zamawiający udostępnia wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji dokumentację postępowania inną niż dokumenty koncesji od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 38 obowiązki informacyjne zamawiającego ust. 1 pkt 1, albo o unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy koncesji.
2a.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 podział przedmiotu umowy koncesji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale 10, do upływu terminu na ich wniesienie.
3.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem informacji przekazywanych na podstawie ustawy, w szczególności na podstawie art. 38 obowiązki informacyjne zamawiającego ust. 1 oraz w ogłoszeniach.
4.
Zamawiający może nakładać na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, które udostępnia w toku postępowania o zawarcie umowy koncesji.
Art. 13. Dostęp wykonawców do informacji i dokumentacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...