• Art. 18. - Ogłoszenia o ...
  27.03.2023

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Stan prawny aktualny na dzień: 27.03.2023

Dz.U.2023.0.140 t.j. - Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Obserwuj akt

Art. 18. um.konc.na rob.budow


Ogłoszenia o koncesji

1.
Ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamawiający:
1)
przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
2)
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki informuje o:
1)
aktualnym progu unijnym oraz jego równowartości w złotych, ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE,
2)
średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalonym na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 9 odpowiednie stosowanie przepisów w zależności od przedmiotu koncesji ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE - mających zastosowanie do postępowań o zawarcie umowy koncesji wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE.
2a.
Informacje, o których mowa w ust. 2, są ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej, wydanego na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.
Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1).
4.
Zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE, jeżeli szacunkowa wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza próg unijny.
5.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
6.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość umowy koncesji.
Art. 18. Ogłoszenia o koncesji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...