• Art. 49. - Unieważnienie...
  20.06.2024

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2023.0.140 t.j. - Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Obserwuj akt

Art. 49. um.konc.na rob.budow


Unieważnienie umowy koncesji

1.
Umowa koncesji podlega unieważnieniu:
1)
jeżeli zamawiający zawarł umowę koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych, chyba że ustawa dopuszcza taką możliwość;
2)
jeżeli została zawarta z naruszeniem terminu określonego w art. 41 termin zawarcia umowy koncesji ust. 1 albo zakazu zawarcia umowy, o którym mowa wart. 1823_577 Prawa zamówień publicznych, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;
3)
jeżeli przedmiot umowy wykracza poza zakres przedmiotu umowy koncesji wskazany w dokumentach koncesji;
4)
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu umowy koncesji w opisie przedmiotu koncesji, z uwzględnieniem art. 46 zmiana postanowień umowy koncesji.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, umowa koncesji nie podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.
W uzasadnionych przypadkach umowa koncesji podlega unieważnieniu w zakresie niewykonanych zobowiązań, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot spełnionych świadczeń.
4.
Z przyczyn, o których mowa w ust. 1, nie można żądać stwierdzenia nieważności umowy koncesji na podstawie art. 189 powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).
5.
Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy koncesji na podstawie art. 705 unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Art. 49. Unieważnienie umowy koncesji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...