• Art. 50. - Przesłanki or...
  26.05.2024

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.140 t.j. - Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Obserwuj akt

Art. 50. um.konc.na rob.budow


Przesłanki orzeczenia przez organ nadzorczy zakazu zawarcia umowy koncesji

1.
Organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania art. 20 zwolnienie z obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji ust. 1 pkt 4–7, zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni.
2.
Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do zawarcia umowy koncesji z zastosowaniem art. 20 zwolnienie z obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji ust. 1 pkt 4–7, zakazuje zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do zamawiającego o wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej, w wyznaczonym przez ten organ terminie.
3.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór występuje do sądu o unieważnienie umowy w całości lub w części.
4.
Przepisy ust. 1–3 nie naruszają uprawnień i obowiązków organów sprawujących nadzór nad zamawiającym wynikających z odrębnych przepisów.
Art. 50. Przesłanki orzeczenia przez organ nadzorczy zaka... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...