• Art. 54. - środki ochron...
  23.05.2024

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.140 t.j. - Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Obserwuj akt

Art. 54. um.konc.na rob.budow


środki ochrony prawnej

1.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.
2.
Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3.
Wpis od odwołania uiszcza się w wysokości należnej od odwołania dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest:
1)
mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 progi unijne ust. 1 Prawa zamówień publicznych – jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż próg unijny;
2)
równa lub przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 progi unijne ust. 1 Prawa zamówień publicznych – jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza próg unijny.
Art. 54. środki ochrony prawnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...