• Umowa Grantu Funduszu Pow...
  30.11.2023

Umowa Grantu Funduszu Powierniczego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2023

Dz.U.2009.23.295 - Umowa Grantu Funduszu Powierniczego z dnia 22 listopada 2004r. między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Obserwuj akt
Sekcja 1.01. (a) Następujące postanowienia dokumentu Banku zatytułowanego "Warunki ogólne dotyczące umowy pożyczki i umowy poręczenia dla pożyczek jedno walutowych" z dnia 30 maja 1995 (z późniejszymi poprawkami wprowadzonymi do dnia 1 maja 2004 roku), ze zmianami określonymi szczegółowo w punkcie (b) niniejszej Sekcji (Warunki Ogólne), stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy:
(i) Artykuł I;
(ii) Sekcje 2.01, (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (14), (15), (16), (18) oraz (21); 2.02 i 2.03 Artykułu II;
(iii) Sekcja 3.01 Artykułu III;
(iv) Sekcje 4.01 oraz 4.06 Artykułu IV;
(v) Artykuł V;
(vi) Sekcja 8.01 (b) Artykułu VIII;
(vii) Sekcje 9.01 (a) oraz (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 i 9.09 Artykułu IX;
(viii) Sekcje 10.01, 10.03 i 10.04 Artykułu X;
(ix) Artykuł XI; oraz
(x) Sekcje 12.01 (c), 12.03 i 12.04 Artykułu XII.
(b) Do Warunków Ogólnych wprowadza się następujące zmiany:
(i) ilekroć w Warunkach Ogólnych jest mowa o "Banku", z wyłączeniem Sekcji 2.01 (6), 6.02 (f) oraz 5.01 (a) Warunków Ogólnych, rozumie się przez to Bank występujący w charakterze jednostki wdrażającej program GEF, za wyjątkiem Sekcji 6.02, gdzie termin "Bank" oznacza również Bank występujący we własnym charakterze;
(ii) ilekroć w Warunkach Ogólnych jest mowa o "Pożyczkobiorcy", rozumie się przez to Odbiorcę Grantu;
(iii) ilekroć w Warunkach Ogólnych jest mowa o "Umowie Pożyczki", rozumie się przez to niniejszą Umowę;
(iv) ilekroć w Warunkach Ogólnych jest mowa o "Pożyczce" oraz "pożyczce", rozumie się przez to Grant Funduszu Powierniczego GEF;
(v) ilekroć w Warunkach Ogólnych jest mowa o "Rachunku Pożyczki", rozumie się przez to Rachunek Grantu Funduszu Powierniczego GEF;
(vi) dodaje się nowy punkt po punkcie (o) w Sekcji 6.02 Warunków Ogólnych, w następującym brzmieniu: "nastąpią okoliczności nadzwyczajne, w których jakiekolwiek dalsze wydatkowanie środków Grantu Funduszu Powierniczego GEF przekroczyłoby wielkość dostępnych środków GEF".
Sekcja 1.02. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o terminach zdefiniowanych w Warunkach Ogólnych oraz w Preambule do niniejszej Umowy, zachowują one, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, swoje odnośne znaczenia określone w dokumentach, o których mowa powyżej, a następujące terminy dodatkowe mają następujące znaczenie:
(a) "Beneficjenci" oraz "Beneficjent" oznacza wspólnie indywidualnych końcowych użytkowników energii, oraz pojedynczo indywidualnego końcowego użytkownika energii, spełniających Kryteria Kwalifikacyjne (zdefiniowane poniżej) dotyczące wsparcia w ramach Części B Projektu;
(b) "Umowa Grantu Kapitałowego" (Capital Grant Agreement)- oznacza umowę grantu zawartą pomiędzy BGK (wg definicji poniżej) oraz POE ESCO (wg definicji poniżej) dla każdego grantu przekazanego POE ESCO z Instrumentu Grantu Kapitałowego na Inwestycje Energooszczędne (zdefiniowane poniżej), zgodnie z zapisami paragrafu 1 Części C Załącznika, 3 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z wymogami o których mowa w PRP (wg definicji poniżej), który to dokument może podlegać okresowym zmianom;
(c) "Instrument Grantu Kapitałowego" (Capital Grant Facility)- oznacza główny instrument grantu określony w Części B Projektu, administrowany przez BGK, w celu wspierania realizacji Inwestycji Energooszczędnych w woj. małopolskim Odbiorcy Grantu;
(d) "Kryteria Kwalifikacyjne" oznaczają kryteria przyjęte przez POE ESCO i uwzględnione w PRP stosowane przy wyborze Beneficjentów oraz Inwestycji Energooszczędnych realizowanych w ramach Części B Projektu;
(e) "Kontrakt na Usługi Energetyczne", (Energy Performance Service Contract) oznacza kontrakt zawarty pomiędzy POE ESCO oraz Beneficjentem, którego treść oraz warunki są przedstawione w PRP, a które mogą być okresowo zmieniane, przy czym termin, o którym mowa obejmuje wszystkie załączniki do każdego Kontraktu na Usługi Energetyczne;
(f) "Inwestycj a Energooszczędna" oznacza inwestycję energooszczędną spełniającą kryteria określone bądź wymienione w PRP;
(g) "Plan Zarządzania Środowiskiem" (Environmental Management Plan) oznacza plan zadowalający Bank, opracowany i przyjęty przez BGK i uwzględniony w PRP, opisujący działania wspierające środowisko naturalne, nadzór i środki instytucjonalne w tej dziedzinie w ramach Projektu, włączając w to wytyczne dotyczące badań stanu środowiska naturalnego oraz ocenę Inwestycji Energooszczędnych;
(h) "RMF" oznacza każdy Raport Monitoringu Finansowego (Financial Monitoring Report) opracowany zgodnie z postanowieniami Sekcji 4.02 niniejszej Umowy;
(i) "Umowa Realizacji Grantu GEF" oznacza umowę, która zostanie zawarta pomiędzy Odbiorcą Grantu a BGK zgodnie z postanowieniami Sekcji 3.01 (a) niniejszej Umowy.
(j) "Rachunek Programu Poręczeń" (Guarantee Facility Account) oznacza rachunek otwarty przez BGK zgodnie z postanowieniami paragrafu 1 Załącznika nr 2 do Umowy Projektu dla celów realizacji zadań Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych w ramach Części A Projektu;
(k) "Limit Odpowiedzialności Poręczeniowej" (Guarantee Facility Liability Limit) oznacza, limit odpowiedzialności w zakresie zobowiązań poręczeniowych określony w odnośnej Ramowej Umowie Poręczeniowej (zdefiniowane poniżej);
(l) "Ramowa Umowa Poręczeniowa" (Guarantee Framework Agreement) oznacza umowę, której treść oraz warunki są szczegółowo określone w PRP, a która zawiera, między innymi, definicje posiadacza poręczenia, rodzajów ryzyka objętych poręczeniem, niedotrzymania warunków umowy i innych terminów znajdujących zastosowanie, zawartą lub, która ma zostać zawarta pomiędzy BGK oraz Bankiem Uczestniczącym (zdefiniowane poniżej), zgodnie z warunkami określonymi lub wymienionymi w PRP;
(m) "Program Częściowych Poręczeń Kredytowych" (Partial Credit Guarantee Facility) oznacza program udzielania poręczeń przewidziany w Części A Projektu;
(n) "Bank Uczestniczący" oznacza bank komercyjny założony zgodnie z obowiązującymi przepisami i działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który jest uprawniony, według kryteriów szczegółowo określonych w PRP, do otrzymania częściowego poręczenia kredytowego z Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych w ramach Części A Projektu dla pożyczek udzielanych na Inwestycje Energooszczędne na terytorium Odbiorcy Grantu;
(o) "PRP" oznacza Plan Realizacji Projektu dotyczący przeprowadzenia Projektu przygotowany i przyjęty przez BGK, Plan ten może być okresowo zmieniany za zgodą Banku i Odbiorcy Grantu;
(p) "JZP" oznacza Jednostkę Zarządzającą Projektem powołaną przez BGK dla celów koordynacji i zarządzania Projektem;
(q) "POE ESCO" oznacza Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii "ESCO" Sp. z o.o. założone 8 marca 2000 roku, oraz zarejestrowane w Krakowie 4 kwietnia 2000 roku pod numerem H/B 9292;
(r) "Umowa Realizacji Grantu GEF POE ESCO" oznacza umowę, która ma zostać zawarta pomiędzy BGK oraz POE ESCO, zgodnie z zapisami Sekcji 2.01.(c) Umowy Projektu dla celów realizacji Części B oraz C.2 Projektu, zgodnie z warunkami określonymi lub wymienionymi w PRP;
(s) "Plan Zamówień" oznacza plan zamówień BGK, z dnia 26 sierpnia 2004 r., który obejmuje początkowe 18 (lub więcej) miesięcy realizacji Projektu. Plan ten może podlegać okresowej aktualizacji zgodnie z postanowieniami Sekcji 3.03 niniejszej Umowy, w celu objęcia planem okresu następnych 18 (lub więcej) miesięcy realizacji Projektu.
(t) "Umowa Projektu" oznacza Umowę pomiędzy Bankiem oraz BGK z dnia podpisania niniejszej Umowy, która podlega okresowym zmianom pod warunkiem zatwierdzenia zmiany przez Odbiorcę Grantu, przy czym termin ten obejmuje wszystkie załączniki i umowy uzupełniające do Umowy Projektu;
(u) "Rachunek Specjalny" oznacza rachunek, o którym mowa w Sekcji 2.02(b) niniejszej Umowy;
Sekcja 2.01. Bank wyraża zgodę na udostępnienie Odbiorcy Grantu, na warunkach szczegółowo określonych bądź wymienionych w niniejszej Umowie, środków Grantu Funduszu Powierniczego GEF w kwocie stanowiącej równowartość jedenastu milionów dolarów (11.000.000$).
Sekcja 2.02. (a) Kwota Grantu z Funduszu Powierniczego GEF może zostać wypłacona z Rachunku Grantu Funduszu Powierniczego GEF zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy, na pokrycie wydatków które zostały poczynione (lub, jeśli Bank wyrazi zgodę, wydatków które mają zostać poczynione) w związku z: (i) zasadnymi kosztami towarów, robót i usług wymaganych dla realizacji Części B oraz Części C Projektu, oraz (ii) finansowaniem Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych w ramach Części A Projektu, niezbędnego dla realizacji zadań Projektu, który ma być finansowany ze środków Grantu Funduszu Powierniczego GEF.
(b) Odbiorca Grantu ma prawo, dla celów Projektu, otworzyć i utrzymywać - bądź też spowodować, by BGK otworzył i utrzymywał - specjalny rachunek depozytowy (Rachunek Specjalny) w dolarach na warunkach zadowalających Bank, włącznie z odpowiednimi zabezpieczeniami przed potrąceniem, konfiskatą lub zajęciem. Deponowanie środków na Rachunku Specjalnym i wypłaty środków z tego rachunku będą się odbywać zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy.
Sekcja 2.03. Jako Datę Zamknięcia określa się dzień 30 czerwca 2011 roku, bądź też późniejszy termin ustalony przez Bank. Bank niezwłocznie powiadomi Odbiorcę Grantu o ustaleniu takiej późniejszej daty.
Sekcja 3.01. (a) Odbiorca Grantu zapewnia niniejszym o swoim zaangażowaniu w realizację celów Projektu zgodnie ze postanowieniami Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy i w tym celu, bez żadnych zastrzeżeń ani ograniczeń wobec jakiegokolwiek innego zobowiązania podjętego przez Odbiorcę Grantu w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do spowodowania, że BGK wypełni zgodnie z postanowieniami Umowy Projektu wszystkie zobowiązania BGK szczegółowo określone we wspomnianej Umowie, zobowiązuje się do podjęcia działań lub spowoduje podjęcie wszelkich działań, włączając w to zapewnienie środków finansowych oraz instrumentów finansowych, usług oraz innych zasobów niezbędnych bądź przydatnych BGK do wypełnienia zobowiązań o których mowa powyżej, jak również nie podejmie, ani nie dopuści do podjęcia żadnych działań, które mogły by uniemożliwić bądź utrudnić wypełnienie tych zobowiązań.
(b) Bez szkody dla postanowień punktu (a) niniejszej Sekcji, o ile Odbiorca Grantu oraz Bank nie uzgodnią inaczej, Odbiorca Grantu spowoduje, że BGK będzie realizował Projekt zgodnie z Programem Realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z Programem Realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy Projektu.
Sekcja 3.02. (a) Odbiorca Grantu udostępni BGK środki z Grantu Funduszu Powierniczego GEF, którymi to środkami będzie administrował BGK w imieniu Odbiorcy Grantu, zgodnie z postanowieniami Umowy Realizacji Grantu GEF, która zostanie zawarta pomiędzy Odbiorcą Grantu oraz BGK, na warunkach i zasadach zatwierdzonych przez Bank.
(b) Odbiorca Grantu zobowiązuje się do wykonywania należnych mu praw w ramach Umowy Realizacji Grantu GEF w taki sposób, aby chronić interesy Odbiorcy Grantu oraz Banku, oraz aby osiągnąć cele Grantu Funduszu Powierniczego GEF, jak również, o ile Bank nie postanowi inaczej, Odbiorca Grantu nie przeniesie praw i obowiązków wynikających z Umowy Realizacji Grantu GEF, nie zmodyfikuje, nie uchyli ani nie zrezygnuje z Umowy Realizacji Grantu GEF ani żadnego z jej postanowień.
Sekcja 3.03. (a) O ile Bank nie postanowi inaczej, do udzielania zamówień na roboty, dostawę towarów lub usługi konsultantów niezbędne dla Projektu i finansowane ze środków Funduszu Powierniczego Grantu GEF mają zastosowanie postanowienia Załącznika, 1 do Umowy Projektu. Postanowienia te mogą zostać uszczegółowione w Planie Zamówień.
(b) Odbiorca Grantu zobowiązuje się do spowodowania, aby BGK aktualizował Plan Zamówień zgodnie z akceptowanymi przez Bank wytycznymi i przekazania zaktualizowanej, wersji Planu Bankowi do zatwierdzenia, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty poprzedniego Planu Zamówień.
Sekcja 3.04. Dla celów Sekcji 9.07 Warunków Ogólnych i bez szkody dla postanowień wyżej wymienionej Sekcji, Odbiorca Grantu, działając poprzez BGK, wykona, co następuje:
(a) przygotuje, w oparciu o wytyczne akceptowalne dla Banku, i przedstawi Bankowi nie później niż w terminie sześciu miesięcy po Dacie Zamknięcia, bądź też w późniejszym terminie uzgodnionym w tym celu pomiędzy Odbiorcą Grantu oraz Bankiem, plan działań w zakresie dalszej realizacji celów Projektu; oraz
(b) zapewni Bankowi praktyczną możliwość wymiany opinii z Odbiorcą Grantu na temat wyżej wspomnianego planu.
Sekcja 4.01. (a) Odbiorca Grantu spowoduje, aby BGK prowadził system zarządzania finansami obejmujący dokumentację sprawozdawczą i rachunkowość, jak też sporządzał sprawozdania finansowe zgodne ze stosowanymi w sposób ciągły i konsekwentny standardami rachunkowości akceptowanymi przez Bank, które w sposób adekwatny będą odzwierciedlały operacje, środki oraz poniesione wydatki związane z Projektem.
(b) Odbiorca Grantu spowoduje, aby BGK:
(i) zapewnił prowadzenie przez niezależnych rewidentów akceptowanych przez Bank, badań sprawozdań finansowych, o których mowa w paragrafie (a) niniejszego Sekcji, za każdy rok finansowy (bądź też inny uzgodniony z Bankiem okres obrachunkowy), w tym sprawozdań dotyczących Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób konsekwentny standardami rewizji akceptowanymi przez Bank;
(ii) dostarczał Bankowi w możliwie najkrótszym czasie, w żadnym jednak przypadku nie później niż w terminie sześciu miesięcy od ostatniego dnia każdego takiego roku (bądź też każdego innego uzgodnionego z Bankiem okresu obrachunkowego): (A) poświadczone egzemplarze sprawozdań finansowych, o których mowa w paragrafie (a) niniejszej Sekcji za każdy taki rok (bądź też za każdy inny uzgodniony z Bankiem okres obrachunkowy), po uprzednim poddaniu tych sprawozdań audytowi przeprowadzonemu zgodnie z warunkami, o których mowa powyżej; oraz (B) opinie biegłego rewidenta dotyczące objętych przezeń audytem sprawozdań finansowych, których zakres i stopień uszczegółowienia będzie dla Banku zadowalający; a także
(iii) dostarczał Bankowi wszelkich innych informacji dotyczących dokumentacji, rachunkowości oraz audytu sprawozdań finansowych, a także rewidentów, o których mowa powyżej, na każde zasadne żądanie Banku.
(c) W odniesieniu do wszystkich wydatków, na pokrycie których podjęte zostaną kwoty z Rachunku Grantu Funduszu Powierniczego GEF, w oparciu o odnośne zestawienie kosztów, Odbiorca Grantu spowoduje, że BGK:
(i) zapewni przechowanie - przez okres co najmniej jednego roku od daty otrzymania przez Bank sprawozdania rewidenta za rok finansowy, w którym podjęto ostatnią kwotę z Rachunku Grantu z Funduszu Powierniczego GEF, bądź obejmującego ten rok finansowy - całość dokumentacji (umów, zamówień, faktur, rachunków, pokwitowań i innych dokumentów) stanowiącej dowody księgowe odnośnych wydatków;
(ii) umożliwi przedstawicielom Banku zbadanie dokumentacji, o której mowa powyżej; oraz
(iii) zapewni, aby wyżej wspomniane zestawienia wydatków zostały objęte każdą procedurą audytu, jakiej Bank zażąda zgodnie z postanowieniami paragrafu (b) niniejszej Sekcji.
Sekcja 4.02. (a) Bez ograniczania zobowiązań Odbiorcy Grantu dotyczących sprawozdań z postępów realizacji Projektu, o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, Odbiorca Grantu spowoduje, aby BGK opracował i dostarczył Bankowi Raport Monitoringu Finansowego, w formie i treści zadowalających Bank, który to raport:
(i) będzie szczegółowo określał źródła i sposoby wykorzystania środków dla celów Projektu, zarówno narastająco jak i za okres objęty wspomnianym wyżej raportem, wykazując oddzielnie środki uzyskane w ramach Grantu, oraz wyjaśni różnice pomiędzy planowanym wykorzystaniem wspomnianych środków a stanem faktycznym odnośnie wykorzystania tychże środków;
(ii) przedstawi opis fizycznych postępów w realizacji Projektu, zarówno narastająco jak i za okres objęty wspomnianym raportem, oraz wyjaśni różnice pomiędzy planowaną realizacją Projektu a stanem faktycznym tejże realizacji; oraz
(iii) szczegółowo określi stopień zaawansowania realizacji zamówień w ramach Projektu, według stanu na ostatni dzień okresu objętego wspomnianym raportem.
(b) Pierwszy taki RMF zostanie dostarczony Bankowi nie później niż przed upływem 45 dni od zakończenia pierwszego kwartału kalendarzowego po dacie Wejścia Umowy w Życie, i będzie obejmować okres od poniesienia pierwszego wydatku w ramach Projektu do końca tego pierwszego kwartału kalendarzowego, a następnie, każdy RMF będzie dostarczany Bankowi nie później niż przed upływem 45 dni od zakończenia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, i będzie obejmować okres tego kwartału kalendarzowego.
Sekcja 4.03. (a) O ile Bank nie podejmie żadnych innych ustaleń, Odbiorca Grantu spowoduje, aby BGK utrzymywał wielkość straty z tytułu niespłacanych pożyczek Banków Uczestniczących objętych Programem Częściowych Poręczeń Kredytowych w ramach Części A Projektu, na poziomie nie przekraczającym 15% łącznych zobowiązań poręczeni owych BGK do 31 grudnia 2004 roku, i następnie aż do zakończenia Projektu. "Wielkość straty z tytułu niespłacanych pożyczek" będzie obliczana narastająco jako odsetek kwot rzeczywiście wypłaconych w ramach poręczeń skorygowany o odzyskane kwoty w stosunku do łącznych zobowiązań poręczeniowych, czyli faktycznie wypłaconych kwot pożyczek objętych poręczeniem.
Sekcja 4.04. O ile Bank nie podejmie żadnych innych ustaleń, Odbiorca Grantu dopilnuje, aby BGK, na mocy uchwały Zarządu BGK, ustalił stosunek zobowiązań do rezerw na poziomie 1,5:1 przez pierwsze dwa kalendarzowe lata funkcjonowania Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych do czasu oceny w pierwszym kwartale trzeciego roku kalendarzowego. Następnie, po dokonaniu oceny wyników za pierwsze dwa lata kalendarzowe, Odbiorca Grantu dopilnuje, aby BGK skorygował docelowy poziom tego wskaźnika w sposób satysfakcjonujący Bank celem uzyskania, docelowo, stosunku zobowiązań do rezerw na poziomie 3:1.
Sekcja 4.05. Odbiorca Grantu dopilnuje, aby BGK, bez uprzedniej zgody Banku wyrażonej na piśmie, nie podejmował środków z rezerwy poręczenia celem ich wykorzystania w charakterze środków operacyjnych w żadnym okresie realizacji Projektu.
Sekcja 5.01. W związku z postanowieniami Sekcji 6.02 (p) Warunków Ogólnych, dodatkowo wyszczególnia się następujące okoliczności:
(a) BGK nie wywiąże się z któregokolwiek z przyjętych na siebie zobowiązań w ramach Umowy Projektu.
(b) Na skutek okoliczności mających miejsce po dacie podpisania niniejszej Umowy dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej, w wyniku której wypełnienie przez BGK przyjętych na siebie w ramach niniejszej Umowy zobowiązań okaże się nieprawdopodobne.
(c) BGK bądź POE ESCO nie wywiążą się z któregokolwiek z przyjętych na siebie, odpowiednio, zobowiązań w ramach Umowy Realizacji Grantu GEF POE ESCO.
(d) BGK bądź POE ESCO nie wywiążą się z przyjętych na siebie, odpowiednio, zobowiązań w ramach Umowy Grantu Kapitałowego.
(e) PRP zostanie zmieniony, zawieszony bądź uchylony bez uprzedniego uzgodnienia z Bankiem.
Sekcja 6.01. Następujące okoliczności stanowią warunki dodatkowe Wejścia niniejszej Umowy w Życie, w rozumieniu postanowień Sekcji 12.01 Warunków Ogólnych:
(a) Umowa Realizacji Grantu GEF, zadowalająca Bank, została podpisana przez Odbiorcę Grantu oraz BGK;
(b) PRP, zadowalający Bank, został przyjęty przez BGK, oraz;
(c) BGK otrzymał listy intencyjne od co najmniej dwóch banków komercyjnych, w których banki te stwierdzają, że są w stanie podpisać Ramowe Umowy Poręczeniowe z BGK w terminie trzech miesięcy od przewidywanej daty Wejścia w Życie niniejszej Umowy.
Sekcja 6.02 Następujące kwestie, w rozumieniu postanowień Sekcji 12.02(c) Warunków Ogólnych, winny zostać przedstawione w opinii bądź opiniach, które mają zostać dostarczone do Banku:
(a) Umowa Projektu została w należyty sposób podpisana i zatwierdzona przez BGK, a jej warunki stanowią prawne i wiążące zobowiązanie BGK;
(b) Umowa Realizacji Grantu GEF została w należyty sposób zatwierdzona przez Odbiorcę Grantu oraz BGK, a jej postanowienia stanowią prawnie wiążące zobowiązania Odbiorcy Grantu oraz BGK.
Sekcja 6.03. Dla celów Sekcji 12.04 Warunków Ogólnych ustala się niniejszym datę przypadającą na dziewięćdziesiąt (90) dni po dacie podpisania niniejszej Umowy.
Sekcja 6.04. Niniejsza Umowa zachowuje swoją ważność dopóki środki Grantu Funduszu Powierniczego GEF nie zostaną w całości wydatkowane, a strony niniejszej Umowy nie wypełnią swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Sekcja 7.01. Dla celów Sekcji 11.03 Warunków Ogólnych przedstawicielem Odbiorcy Grantu jest Minister Gospodarki i Pracy.
Sekcja 7.02 Dla celów Sekcji 11.01 Warunków Ogólnych wyszczególnia się następujące adresy:
Dla Odbiorcy Grantu:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Pl.
Trzech Krzyży 3/5 00-507
Warszawa
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Faks: (48 22) 628 68 08
Dla Banku:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United
States of America [USA]
Adres telegraficzny: Telex: Faks:
INTBAFRAD 248423 (MCI) lub (1-202) 477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...