• § 20. - Koszty postępowa...
  16.06.2024
Obserwuj akt

§ 20 upr.szac.nieruch.


Koszty postępowania kwalifikacyjnego

1.
Koszty postępowania kwalifikacyjnego obejmują faktycznie poniesione wydatki na:
1)
organizowanie plenarnych posiedzeń Komisji i posiedzeń Prezydium Komisji;
2)
przygotowanie członków Komisji w zakresie zasad i technik przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;
3)
obsługę administracyjno-biurową postępowania kwalifikacyjnego, w tym nabycie niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz wykonywanie kopii dokumentacji związanej z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym;
4)
przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym umożliwiającej dokonanie wpisów do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
5)
opracowanie i weryfikację pytań egzaminacyjnych, o których mowa w § 27 ust. 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 2;
6)
wynajem sal do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz przesyłanie dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego;
7)
wynagrodzenia członków Komisji za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
8)
koszty podróży, wyżywienia i noclegów członków Komisji, związanych z ich udziałem w posiedzeniach Komisji, w tym z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego;
9)
przygotowanie dokumentacji z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, w celu jej archiwizacji;
10)
przygotowanie i wydanie świadectw nadania uprawnień zawodowych oraz ich duplikatów.
2.
Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie:
1)
rachunków;
2)
biletów za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego;
3)
wniosków o wypłatę wynagrodzeń;
4)
innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki.
3.
Koszty podróży ustala się w wysokości:
1)
zapłaconej ceny biletu drugiej klasy wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami – w przypadku odbycia podróży środkiem transportu kolejowego;
2)
zapłaconej ceny biletu – w przypadku odbycia podróży środkiem transportu autobusowego;
3)
zapłaconej ceny biletu w klasie ekonomicznej – w przypadku odbycia podróży środkiem transportu lotniczego;
4)
stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów według optymalnej trasy i stawki za jeden kilometr przebiegu – w przypadku odbycia podróży samochodem prywatnym.
4.
Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynosi 0,55 zł.
5.
W przypadku odbycia podróży jednym samochodem prywatnym przez więcej niż jednego członka Komisji do kosztów podróży zalicza się koszty poniesione wyłącznie przez członka Komisji, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, albo członka Komisji, który użytkował samochód za pisemną zgodą właściciela.
6.
(uchylony)
7.
Członkowie Komisji doręczają dokumenty potwierdzające odbycie podróży związanej z ich udziałem w posiedzeniach Komisji, w tym z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia tej podróży. W przypadku doręczenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te zostały nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego.
§ 20 Koszty postępowania kwalifikacyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...