• Art. 7. - Przesłanki odm...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 7. adm. usł.


Przesłanki odmowy udzielenia lub cofnięcia pozwolenia na obrót usługami

1.
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami, na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego usług, w drodze decyzji administracyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa udzielone pozwolenie.
2.
Odmowa udzielenia pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca:
1)
nie spełnił wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie ustanowienia limitów albo rejestracji usług, ust. 1;
2)
naruszył w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku warunki uprzednio wydanego pozwolenia;
3)
nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 6 rozporządzenie w sprawie ustanowienia limitów albo rejestracji usług, ust. 3;
4)
został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom lub takim wyrokiem została skazana osoba kierująca podmiotem będącym wnioskodawcą.
3.
Odmowa udzielenia pozwolenia następuje także w przypadku wcześniejszego rozdysponowania limitów usług.
4.
Odmowa udzielenia pozwolenia może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes gospodarczy państwa.
5.
Cofnięcie pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca naruszył warunki, na jakich zostało ono mu udzielone.
Art. 7. Przesłanki odmowy udzielenia lub cofnięcia pozwol... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...