• Ustawa o administrowaniu ...
  22.02.2024

Ustawa o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2017.0.1008 t.j. - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa zasady administrowania obrotem usługami z zagranicą oraz zasady administrowania obrotem usługami z krajami trzecimi dokonywanego na podstawie przepisów prawa wspólnotowego.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do obrotu usługami z zagranicą oraz do obrotu usługami z krajami trzecimi w takim zakresie, w jakim obrót ten jest uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
obszar celny Unii – obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
2)
usługa - usługę wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej;
3)
kraj trzeci - kraj niebędący członkiem Wspólnoty Europejskiej;
4)
obrót usługami z zagranicą - świadczenie usług z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na sposób świadczenia usług;
5)
obrót usługami z krajami trzecimi – świadczenie usług z obszaru celnego Unii na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Unii, bez względu na sposób świadczenia usług;
6)
importer lub eksporter wspólnotowy usług - osobę, która ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej;
7)
limit usług - określoną ilość lub wartość usług, wymagającą uzyskania pozwolenia na obrót usługami z zagranicą, która może być zrealizowana w oznaczonym czasie;
8)
rejestracja usługi - uzyskanie pozwolenia udzielanego na obrót usługami z zagranicą;
9)
Porozumienie WTO - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 483, z 1996 r. poz. 54 i 143, z 1998 r. poz. 195 oraz z 2007 r. poz. 278).
Z zastrzeżeniem warunków i zasad określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138), z wyłączeniem art. 10 rozporządzenie w sprawie pozwoleń na obrót usługami z krajami trzecimi, art. 57 § 5, art 58-60, art. 75 , art. 76 § 2 i 3, art. 77 § 2-4, art 78-88 oraz art 97-103.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...