• Ustawa o administrowaniu ...
  23.02.2024

Ustawa o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2017.0.1008 t.j. - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Obserwuj akt

Rozdział 2. Ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą

1.
Jeżeli wymaga tego interes narodowy lub podstawowy interes gospodarczy kraju, Rada Ministrów, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, może ustanowić na czas określony, w drodze rozporządzenia:
1)
zakaz obrotu usługami z zagranicą;
2)
ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą w formie:
a) limitów usług,
b) rejestracji usług.
2.
Zakaz oraz ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą, o których mowa w ust. 1, są ustanawiane zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w Porozumieniu WTO w przypadkach, gdy:
1)
jest to konieczne do zapewnienia równowagi bilansu płatniczego w rozumieniu Porozumienia WTO;
2)
obrót usługami jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym;
3)
jest to konieczne do ochrony zasad współżycia społecznego;
4)
jest to konieczne do ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub ochrony roślin, ochrony środowiska;
5)
jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonawczych niepozostających w sprzeczności z postanowieniami Porozumienia WTO, łącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi utrzymania monopolu, ochrony własności intelektualnej;
6)
jest to konieczne do ochrony prywatności jednostek w zakresie rozpowszechniania, a także przetwarzania danych osobowych oraz ochrony poufności ich akt i rachunków;
7)
jest to uzasadnione względami porządku społecznego lub bezpieczeństwa publicznego;
8)
wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa;
9)
służą wypełnieniu zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
10)
jest to uzasadnione względami polityki państwa.
1.
W przypadku ustanowienia ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą jest wymagane uzyskanie pozwolenia na obrót usługami objętymi ograniczeniem.
2.
Pozwolenia na obrót usługami objętymi rejestracją usług są udzielane w wielkości określonej we wniosku o udzielenie pozwolenia.
3.
Pozwolenia udziela się na czas określony.
4.
Za udzielenie pozwolenia pobierana jest opłata.
1.
Rada Ministrów w rozporządzeniu o ustanowieniu limitów usług albo rejestracji usług określa:
1)
organ odpowiedzialny za administrowanie usługami objętymi ograniczeniami w obrocie usługami z zagranicą;
2)
wzory wniosków stosowane w postępowaniu o wydanie pozwoleń, a także wzory tych pozwoleń;
3)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;
4)
warunki udzielenia i wykorzystania pozwolenia, w tym termin, na jaki go się udziela;
5)
wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzystania pozwolenia, jeżeli obowiązek taki został ustanowiony zgodnie z ust. 3;
6)
sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń;
7)
wysokość opłat za udzielenie pozwolenia.
2.
Rada Ministrów w rozporządzeniu o ustanowieniu limitów usług określa sposób rozdysponowania tych limitów.
3.
Rada Ministrów w rozporządzeniu o ustanowieniu limitów usług albo rejestracji usług może nałożyć obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń, określając jednocześnie termin ich składania.
1.
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami, na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego usług, w drodze decyzji administracyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa udzielone pozwolenie.
2.
Odmowa udzielenia pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca:
1)
nie spełnił wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie ustanowienia limitów albo rejestracji usług, ust. 1;
2)
naruszył w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku warunki uprzednio wydanego pozwolenia;
3)
nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 6 rozporządzenie w sprawie ustanowienia limitów albo rejestracji usług, ust. 3;
4)
został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom lub takim wyrokiem została skazana osoba kierująca podmiotem będącym wnioskodawcą.
3.
Odmowa udzielenia pozwolenia następuje także w przypadku wcześniejszego rozdysponowania limitów usług.
4.
Odmowa udzielenia pozwolenia może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes gospodarczy państwa.
5.
Cofnięcie pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca naruszył warunki, na jakich zostało ono mu udzielone.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...