• Ustawa o administrowaniu ...
  02.04.2023

Ustawa o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2023

Dz.U.2017.0.1008 t.j. - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Obserwuj akt

Rozdział 3. Obrót usługami z krajami trzecimi dokonywany na podstawie przepisów prawa wspólnotowego

1.
Jeżeli z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie administrowania obrotem usługami z krajami trzecimi, wynika obowiązek uzyskania pozwolenia warunkującego świadczenie usług, pozwolenie to jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Do dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego lub przepisami wydanymi na podstawie art. 10 rozporządzenie w sprawie pozwoleń na obrót usługami z krajami trzecimi, dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Jeżeli przepisy prawa wspólnotowego nie stanowią inaczej, minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego usług, w drodze decyzji administracyjnej, udziela pozwolenia, o którym mowa w art. 8 pozwolenie na obrót usługami z krajami trzecimi, ust. 1, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa udzielone pozwolenie.
Jeżeli wynika to z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie administrowania obrotem usługami z krajami trzecimi, minister właściwy do spraw gospodarki może określać, w drodze rozporządzeń:
1)
wzory wniosków stosowanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na świadczenie usług z obszaru celnego Unii na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Unii,
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,
3)
wzory pozwoleń,
4)
warunki udzielenia i wykorzystania pozwolenia
- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa wspólnotowego, a także potrzebę zapewnienia szczególnej kontroli uzasadnionej specyfiką obrotu określonymi usługami z zagranicą, uwzględniając przesłanki zawarte w przepisach prawa wspólnotowego.
Odmowa udzielenia pozwolenia na świadczenie usług z obszaru celnego Unii na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Unii następuje, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa wspólnotowego lub przepisach wydanych na podstawie art. 10 rozporządzenie w sprawie pozwoleń na obrót usługami z krajami trzecimi.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...