• Art. 12. ABW - Zadania Ko...
  27.02.2024

Art. 12. ABW


Zadania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

1.
Do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie opinii w sprawach:
1)
powoływania i odwoływania Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
2)
kierunków i planów działania służb specjalnych;
3)
szczegółowych projektów budżetów służb specjalnych, przed rozpatrzeniem ich przez Radę Ministrów;
4)
projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących działalności służb specjalnych;
5)
wykonywania przez służby specjalne powierzonych im zadań zgodnie z kierunkami i planami działania tych służb;
6)
rocznych sprawozdań przedstawianych przez Szefów z działalności podległych im służb specjalnych;
7)
koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działalności służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Marszałkowską, Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony Państwa, Krajową Administracją Skarbową, organami informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;
8)
współdziałania podmiotów, o których mowa w art. 10 obowiązek współdziałania z Agencjami, ze służbami specjalnymi;
9)
współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw;
10)
organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy organami administracji rządowej;
11)
ochrony informacji niejawnych dotyczących:
a) zagrożeń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych,
b) sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia o zasięgu ogólnokrajowym, powstałej wskutek ujawnienia informacji niejawnych, oraz dokonywanie oceny skutków ujawnienia takich informacji,
c) projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony informacji niejawnych,
d) innych spraw zlecanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wnoszonych przez ministrów w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych.
2.
W skład Kolegium wchodzą:
1)
przewodniczący - Prezes Rady Ministrów;
2)
sekretarz Kolegium;
3)
członkowie:
a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,
b) minister właściwy do spraw zagranicznych,
c) Minister Obrony Narodowej,
d) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
e) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
4)
minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.
3.
W posiedzeniach Kolegium uczestniczą także:
1)
Szef ABW;
2)
Szef AW;
2a)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
3a)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
4)
Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może delegować swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach Kolegium, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "ściśle tajne".
5.
Przewodniczący Kolegium może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium przewodniczących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów państwowych oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na tematykę obrad.
6.
Sekretarza Kolegium powołuje, spośród osób spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "ściśle tajne", i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
7.
Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może występować do organów administracji rządowej o przedstawienie informacji niezbędnych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium.
8.
Obsługę Kolegium zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
9.
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Kolegium,
2)
zakres czynności sekretarza Kolegium
- w sposób zapewniający sprawną pracę Kolegium.
Art. 12. Zadania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...