• Ustawa o Agencji Bezpiecz...
  22.02.2024

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.1136 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Rozdział 10a. Przepisy karne

1.
Funkcjonariusz Agencji, który:
1)
jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
2)
jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,
3)
jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
4)
posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
5)
prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz Agencji, który uzyskał zgodę Szefa Agencji, o której mowa w art. 79a możliwości podejmowania dodatkowego zajęcia, ust. 2.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariusz Agencji, który wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje uzyskane podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej
- podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.
Porównania: 1
1.
Osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Agencji oraz osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Urzędzie Ochrony Państwa, która wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje uzyskane podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej
- podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariusz Agencji, który tajnie współpracuje z nadawcą w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorem naczelnym, dziennikarzem lub osobą prowadzącą działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz Agencji, który uzyskał zgodę Szefa Agencji, o której mowa w art. 37 niedopuszczalność korzystania przez Agencje z tajnej współpracy niektórych podmiotów, ust. 2.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...