• Ustawa o Agencji Bezpiecz...
  24.02.2024

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.1136 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. poz. 40, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. poz. 161, z póżn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. poz. 205) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. poz. 960 i poz. 1189): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. poz. 94, z póżn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. poz. 145, z póżn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz. 173, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. poz. 575, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 838, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 388): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. poz. 58 i poz. 185): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. poz. 236, z póżn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 400, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. poz. 572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 603, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. poz. 450, z 1999 r. poz. 1177 i z 2000 r. poz. 718): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. poz. 108): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 214, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. poz. 1126, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. poz. 651, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. poz. 368): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. poz. 702, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 889, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 283, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. poz. 153, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 348, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. poz. 428,z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 449, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 602, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. poz. 1400 i z 2002 r. poz. 365) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. poz. 543, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. poz. 740, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 883, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. poz. 928, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. poz. 1080, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 887, z późn. zm). wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1014, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1118, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. poz. 1016, z 1999 r. poz. 360 i z 2000 r. poz. 553) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. poz. 1063, z 1999 r. poz. 931 i z 2000 r. poz. 1099): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 95, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 548 i z 2001 r. poz. 298) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. poz. 549 i z 2001 r. poz. 298): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 903, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 1 i poz. 1026): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1255, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 489 i z 2001 r. poz. 636): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 580 i z 2001 r. poz. 579): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. poz. 508): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. poz. 718 i z 2001 r. poz. 499): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 852, z 2001 r. poz. 1321 i poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. poz. 253) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. poz. 1216, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. poz. 18, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1250, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1321): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 298 i poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 627 i poz. 1229): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 679): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. poz. 1353 i poz. 1800): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. poz. 558): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...