• Art. 37gg. - Zasady i tr...
  02.02.2023

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 02.02.2023

Dz.U.2022.0.2483 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 37gg. autostrady


Zasady i tryb pobierania kaucji

1.
W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa odpowiednio w art. 37gd kontrola prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą ust. 1 lub 2, że wnoszący opłatę:
1)
nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem oraz
2)
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty, bądź możliwość jej egzekucji nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa
– osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej opłacie, o której mowa odpowiednio w art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 1 albo 2, za każdy z tych przejazdów. Przepis art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Kaucji nie pobiera się od wnoszącego opłatę, jeżeli na kierującego pojazdem została nałożona kara grzywny, o której mowa w art. 37gi naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd autostradą, w drodze mandatu karnego.
3.
Kaucję pobiera się w formie:
1)
gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania;
2)
bezgotówkowej:
a) za pomocą karty płatniczej, przy czym koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków ponosi podmiot wnoszący kaucję, lub
b) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy organu Krajowej Administracji Skarbowej, przy czym koszty przelewu ponosi podmiot wnoszący kaucję.
4.
Kaucja jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b.
5.
Szef KAS przekazuje kaucję na rachunek:
1)
bankowy, o którym mowa w art. 37c opłaty za przejazd autostradą jako przychód Funduszu lub spółki ust. 2 – w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 7;
2)
o którym mowa w art. 37gf sprzeciw od wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej ust. 2 pkt 4 – w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 37gf sprzeciw od wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej ust. 1, albo wniesienia opłaty za przejazd w przypadku, o którym mowa w art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 5.
6.
W przypadku gdy opłata dodatkowa została wniesiona w wysokości, o której mowa w art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 9, powstała różnica podlega zwrotowi, w terminie 14 dni od dnia wniesienia tej opłaty.
7.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie uiszczono kaucji, osoba przeprowadzająca kontrolę kieruje lub usuwa pojazd, na koszt wnoszącego opłatę, na najbliższy parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
8.
Zwrot pojazdu z parkingu następuje po wniesieniu kaucji.
9.
W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy art. 130a usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
10.
Jeżeli opłata dodatkowa, o której mowa w art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 1 albo 2, nie zostanie wniesiona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie uwzględnienia sprzeciwu, o której mowa w art. 37gf sprzeciw od wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej ust. 4, stała się ostateczna, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości.
11.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pokwitowania pobranej kaucji, mając na względzie jednolitość dokumentów stosowanych przy jej pobieraniu.
12.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, uwzględniając przygotowanie organizacyjne i techniczne tego urzędu.
Art. 37gg. Zasady i tryb pobierania kaucji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...