• Art. 39b. autostrady - Po...
  02.10.2023

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2483 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 39b. autostrady


Pochodzenie środków Funduszu

1.
Środki Funduszu pochodzą z:
1)
opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i przeznaczenie wpływów z opłaty paliwowej;
2)
odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
5a)
środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 przygotowanie umowy dotyczącej przedsięwzięcia drogowego ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi inaczej;
5b)
środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b zasady podziału zysku z opłat za przejazd autostradą ust. 4, tak stanowi;
5ba)
(uchylony)
5c)
środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5d)
środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ocena składników interoperacyjności EETS ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
5da)
odsetek, o których mowa w art. 16j opłaty uiszczane przez dostawcę EETS ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, naliczanych od opłat, które stanowią przychód Funduszu;
5db)
środków wpłaconych przez dostawców EETS na rzecz Szefa KAS z tytułu pokrycia kosztów, o których mowa w art. 16i obowiązki dostawcy EETS ust. 1 pkt 6a i art. 16xb obowiązki podmiotu pobierającego opłaty na obszarach EETS ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5e)
odsetek, o których mowa w art. 16j opłaty uiszczane przez dostawcę EETS ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią przychód Funduszu;
5f)
środków z tytułu zajęcia pasa drogowego, pochodzących z umów i decyzji, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538);
6)
płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
7)
wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;
8)
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9)
wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu:
a) (uchylona)
b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98 zwrot wadium ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 449 zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
d) kar umownych;
10)
środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
11)
wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
11a)
inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933 i 2185);
11b)
innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3;
11c)
dotacji z budżetu państwa;
11d)
pożyczek z budżetu państwa;
11e)
wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d przeznaczenie dochodów z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
11f)
(uchylony)
11g)
wpływów z grzywien za wykroczenia określone w art. 86 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
, art. 86b naruszenie przepisów ruchu drogowego przez prowadzącego pojazd mechaniczny, art. 87 prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, art. 90 tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, art. 92 niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem, art. 92a niestosowanie się przez prowadzącego pojazd do ograniczenia prędkości § 2, art. 92b naruszenie zakazu wyprzedzania, art. 94 prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu § 1–2, art. 96 dopuszczenie do prowadzenia pojazdu wbrew przepisom prawa § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 97a naruszanie zakazów w zakresie przejazdu przez tory kolejowe ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
12)
darowizn i zapisów;
13)
wpływów z innych środków publicznych;
14)
wpływów z innych tytułów.
2.
Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.
3.
Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 przygotowanie umowy dotyczącej przedsięwzięcia drogowego ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.
Art. 39b. Pochodzenie środków Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...