• Art. 39n. autostrady - Pl...
  29.02.2024

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2022.0.2483 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 39n. autostrady


Plan finansowy Funduszu

1.
Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu.
2.
Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:
1)
przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1-3 i 5;
2)
przewidywaną sumę środków przeznaczonych do refundacji dla:
a) inwestycji realizowanych w ramach programów ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 załączniki do ustawy budżetowej ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazywanych z budżetu państwa oraz
b) inwestycji realizowanych w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846);
3)
przewidywaną kwotę finansowania, o którym mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 6;
4)
maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 39j gwarantowanie i poręczanie przez Skarb Państwa wypłat ze środków Funduszu .
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu do:
1)
uzgodnienia:
a) ministrowi właściwemu do spraw transportu,
b) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym;
2)
zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 załączniki do ustawy budżetowej ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4.
Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.
5.
Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 39d uprawnienie BGK do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji ust. 1.
6.
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)
sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego tego banku;
2)
składa ministrom, o których mowa w ust. 3, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego Funduszu.
Art. 39n. Plan finansowy Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...