• Ustawa o autostradach pła...
  08.06.2023

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 08.06.2023

Dz.U.2022.0.2483 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rozdział 5aa. Kary grzywny

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w art. 37gd kontrola prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą ust. 1 lub 2, naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 28 pkt 1
– kierujący pojazdem podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.
1.
Kierujący pojazdem samochodowym, przejeżdżający autostradą lub jej odcinkiem, za przejazd którymi Szef KAS pobiera opłatę za przejazd autostradą:
1)
którego tablice rejestracyjne są zakryte lub ozdobione lub
2)
który ma z przodu lub z tyłu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic, lub
3)
którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone
– podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na kierującego pojazdem samochodowym nie nakłada się kary grzywny za wykroczenie określone w art. 97 naruszanie przepisów o ruchu drogowym ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151) w związku z art. 60 zakazy związane z oznakowaniem i użytkowaniem pojazdu ust. 1 pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
1.
Prawo do nakładania kary grzywny, o której mowa w art. 37gi naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd autostradą i art. 37gj naruszenie prawa w zakresie tablic rejestracyjnych ust. 1, w drodze mandatu karnego przysługuje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszom Policji oraz inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego.
2.
Orzekanie w sprawie nałożenia kary grzywny, o której mowa w art. 37gi naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd autostradą i art. 37gj naruszenie prawa w zakresie tablic rejestracyjnych ust. 1, następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...