• Ustawa o autostradach pła...
  03.06.2023

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 03.06.2023

Dz.U.2022.0.2483 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rozdział 6. Krajowy Fundusz Drogowy

1.
Budowę autostrad, z zastrzeżeniem ust. 2, finansuje się:
1)
ze środków własnych spółek oraz uzyskanych przez nie kredytów bankowych i pożyczek, a także ze środków pochodzących z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych;
2)
ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalanych corocznie w ustawie budżetowej;
3)
ze środków Funduszu;
4)
z innych źródeł.
2.
W przypadku gdy przewiduje się zawarcie umowy wyłącznie na eksploatację autostrady lub jej odcinka, budowę tej autostrady lub jej odcinka finansuje się na zasadach dotyczących finansowania i budowy dróg publicznych określonych w odrębnych przepisach oraz ze środków Funduszu.
3.
Spółce mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613).
Orzeczenia: 75 Porównania: 1
W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz.
Orzeczenia: 82 Porównania: 1
Fundusz:
1)
gromadzi środki finansowe na budowę i przebudowę dróg krajowych;
1a)
gromadzi środki finansowe na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat, o których mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą;
2)
finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1 i 1a.
3)
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Środki Funduszu pochodzą z:
1)
opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i przeznaczenie wpływów z opłaty paliwowej;
2)
odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez Szefa KAS;
5a)
środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 przygotowanie umowy dotyczącej przedsięwzięcia drogowego ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi inaczej;
5b)
środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b zasady podziału zysku z opłat za przejazd autostradą ust. 4, tak stanowi;
5ba)
środków pochodzących z opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 37ge opłaty dodatkowe za przejazd autostradą bez wniesienia wymaganej opłaty ust. 1 i 2;
5c)
środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5d)
środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ocena składników interoperacyjności EETS ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
5da)
odsetek, o których mowa w art. 16j opłaty uiszczane przez dostawcę EETS ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, naliczanych od opłat, które stanowią przychód Funduszu;
5db)
środków wpłaconych przez dostawców EETS na rzecz Szefa KAS z tytułu pokrycia kosztów, o których mowa w art. 16i obowiązki dostawcy EETS ust. 1 pkt 6a i art. 16xb obowiązki podmiotu pobierającego opłaty na obszarach EETS ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5e)
odsetek, o których mowa w art. 16j opłaty uiszczane przez dostawcę EETS ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią przychód Funduszu;
5f)
środków z tytułu zajęcia pasa drogowego, pochodzących z umów i decyzji, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538);
6)
płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
7)
wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;
8)
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9)
wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu:
a) (uchylona)
b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98 zwrot wadium ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 449 zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
d) kar umownych;
10)
środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
11)
wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
11a)
inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933 i 2185);
11b)
innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3;
11c)
dotacji z budżetu państwa;
11d)
pożyczek z budżetu państwa;
11e)
wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d przeznaczenie dochodów z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
11f)
wpływów z grzywien, o których mowa w art. 37gi naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd autostradą i art. 37gj naruszenie prawa w zakresie tablic rejestracyjnych ust. 1;
11g)
wpływów z grzywien za wykroczenia określone w art. 86 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
, art. 86b naruszenie przepisów ruchu drogowego przez prowadzącego pojazd mechaniczny, art. 87 prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, art. 90 tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, art. 92 niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem, art. 92a niestosowanie się przez prowadzącego pojazd do ograniczenia prędkości § 2, art. 92b naruszenie zakazu wyprzedzania, art. 94 prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu § 1–2, art. 96 dopuszczenie do prowadzenia pojazdu wbrew przepisom prawa § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 97a naruszanie zakazów w zakresie przejazdu przez tory kolejowe ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
12)
darowizn i zapisów;
13)
wpływów z innych środków publicznych;
14)
wpływów z innych tytułów.
2.
Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.
3.
Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 przygotowanie umowy dotyczącej przedsięwzięcia drogowego ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.
Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na:
1)
finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także zadań wynikających z planu finansowego Funduszu;
2)
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
2.
Za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 1, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że wymogu, o którym mowa w art. 7 przeznaczenie kredytu jako warunek udzielenia poręczenia lub gwarancji ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w zakresie, w jakim wymaga się, aby środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodziły ze źródeł innych niż budżet państwa, nie stosuje się.
3.
Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 2, są zwolnione z opłat prowizyjnych.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 przepis przejściowy tej ustawy.
5.
Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub części.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować:
1)
w innych bankach;
2)
w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
3)
w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.
2.
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25 % okresowo wolnych środków Funduszu.
3.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
1)
finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
2)
płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące w szczególności:
a) zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności autostrady, jej utrzymania i przejezdności,
b) zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,
c) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady;
3)
finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego przeznaczenia;
4)
finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółki, finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki;
5)
przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłaty, o której mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 7, realizowanych przez:
a) Szefa KAS lub
b) organy Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczone na podstawie art. 37a ust. 35 lub art. 37gf ust. 7 lub art. 13hb pobór opłaty elektronicznej ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub
c) jednostkę, o której mowa w art. 13hb pobór opłaty elektronicznej ust. 1ja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5a)
wynagrodzenie dla dostawcy EETS, o którym mowa w art. 16t wynagrodzenie dla dostawcy EETS wypłacane przez podmiot pobierający opłaty na obszarze EETS ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wypłacane przez Szefa KAS;
5b)
koszty postępowania przed Komisją, o której mowa w art. 16z rozstrzyganie sporów między podmiotem pobierającym opłaty na obszarze EETS a dostawcą EETS ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ponoszone przez Szefa KAS;
6)
finansowanie kosztów usług doradczych:
a) związanych z budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad,
b) związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, budową lub eksploatacją systemów poboru opłat, o których mowa w pkt 5,
c) niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez ministra właściwego do spraw transportu ustawowych zadań z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury dróg publicznych;
7)
prowizję dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów autostradowych, o której mowa w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 19;
8)
wypłatę świadczenia lub środków, o których mowa odpowiednio w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 1u lub 1w;
9)
prowizję dla dostawców kart flotowych, o której mowa w art. 13iba uiszczanie opłaty elektronicznej za przejazd autostradą przez dostawcę kart flotowych ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2.
Ze środków Funduszu dokonuje się:
1)
pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 39d uprawnienie BGK do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji ust. 1;
2)
spłaty:
a) kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 39d uprawnienie BGK do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji ust. 1,
b) zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 39d uprawnienie BGK do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji ust. 2,
c) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania.
3.
Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
4.
Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b pochodzenie środków Funduszu ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary.
4a.
Środki, o których mowa w art. 39b pochodzenie środków Funduszu ust. 1 pkt 11c, przeznacza się na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań wynikających z planu finansowego Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2.
4b.
Wpływy z grzywien, o których mowa w art. 39b pochodzenie środków Funduszu ust. 1 pkt 11e, przeznacza się na cele wymienione w art. 20d przeznaczenie dochodów z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5.
(uchylony)
6.
W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a, Bank Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze środków własnych.
Porównania: 1 Przypisy: 6
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Warunki finansowania ze środków Funduszu w odniesieniu do:
1)
projektów przewidzianych do realizacji przez spółki - są określone w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady;
2)
projektów przewidzianych do realizacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - są określone w umowach zawieranych z wykonawcami robót;
3)
przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego przeznaczenia - są określone w umowie, o której mowa w art. 6 przygotowanie umowy dotyczącej przedsięwzięcia drogowego ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.
Porównania: 1
1.
Wypłaty ze środków Funduszu wynikające z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady mogą być gwarantowane i poręczane przez Skarb Państwa.
2.
Do gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyjątkiem art. 2a analiza ryzyka wypłat przez Skarb Państwa z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji ust. 1, art. 2b cechy poręczenia i gwarancji, art. 31 limit kwoty, do której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, art. 44 przepis przejściowy, art. 44a przepis przejściowy, art. 44b przepis przejściowy, art. 46 przepis przejściowy i art. 47 przepis przejściowy.
3.
Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 1, są udzielane przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umów poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1, oraz dochodzi spłaty tych kwot ze środków Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub części.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dokonuje wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na rzecz spółek lub wykonawców robót w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 39i określanie warunków finansowania ze środków Funduszu projektów i przedsięwzięć pkt 1 i 2, a na wniosek ministra właściwego do spraw transportu dokonuje wypłat, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 4 i 6 lit. c.
1a.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw transportu albo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dokonuje na rzecz spółki, o której mowa odpowiednio w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 1a pkt 2 albo 3, wypłaty świadczenia lub środków, o których mowa odpowiednio w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 1u lub 1w.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz wykonawców przygotowania lub realizacji przedsięwzięć drogowych.
3.
(uchylony)
4.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek:
1)
Szefa KAS lub
2)
organu Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczonego na podstawie art. 37a ust. 35 lub art. 37gf ust. 7 lub art. 13hb pobór opłaty elektronicznej ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub
3)
jednostki, o której mowa w art. 13hb pobór opłaty elektronicznej ust. 1ja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
– dokonuje wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające:
1)
szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu, z wyjątkiem wypłat na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9;
2)
sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których mowa w art. 39e lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu ust. 1;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n plan finansowy Funduszu ust. 2 pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b pochodzenie środków Funduszu ust. 1 pkt 11b i 11e;
6)
tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań;
7)
zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 6.
2.
Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające szczegółowy:
1)
sposób i tryb przekazywania przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą;
2)
sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9;
3)
sposób i termin przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji do ministra właściwego do spraw transportu o przewidywanej kwocie:
a) przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą pobieranych przez Szefa KAS,
b) wydatków na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9
– na potrzeby przygotowania projektu planu finansowego, o którym mowa w art. 39n plan finansowy Funduszu ust. 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego.
Porównania: 1
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu.
2.
Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:
1)
przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1-3 i 5;
2)
przewidywaną sumę środków przeznaczonych do refundacji dla:
a) inwestycji realizowanych w ramach programów ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 załączniki do ustawy budżetowej ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazywanych z budżetu państwa oraz
b) inwestycji realizowanych w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846);
3)
przewidywaną kwotę finansowania, o którym mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 6;
4)
maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 39j gwarantowanie i poręczanie przez Skarb Państwa wypłat ze środków Funduszu .
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu do:
1)
uzgodnienia:
a) ministrowi właściwemu do spraw transportu,
b) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym;
2)
zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 załączniki do ustawy budżetowej ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4.
Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.
5.
Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 39d uprawnienie BGK do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji ust. 1.
6.
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)
sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego tego banku;
2)
składa ministrom, o których mowa w ust. 3, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego Funduszu.
Porównania: 1 Przypisy: 3
Środki przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego na inwestycje realizowane w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, mogą pochodzić wyłącznie ze środków budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 1 tej ustawy.
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia Funduszu.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku Gospodarstwa Krajowego ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...