• Ustawa o autostradach pła...
  22.07.2024

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2024.0.321 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rozdział 6a. Zasady i tryb emisji obligacji poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa

1.
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu i poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa są papierami wartościowymi, w których Bank Gospodarstwa Krajowego stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego.
2.
Dokonanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego emisji obligacji, o których mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej akceptacji warunków emisji ministra właściwego do spraw budżetu.
3.
Obligacje są oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek.
3a.
Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela.
4.
Obligacje mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jeżeli jest to dopuszczalne na danym rynku.
4a.
Obligacje mogą być emitowane na rynku krajowym lub na rynkach zagranicznych.
4b.
Obligacje są nominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
5.
Obligacje emitowane na rynku krajowym są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, o ile emitent nie postanowi inaczej w warunkach emisji.
6.
Prawa z obligacji niemających formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji.
7.
Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji obligacji są:
1)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2)
firma inwestycyjna;
3)
bank;
4)
zagraniczna instytucja rozliczeniowa, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi.
8.
Obligacje emitowane na rynku krajowym, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Porównania: 1 Przypisy: 8
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego określi przez wydanie listu emisyjnego warunki emisji obligacji dotyczące treści świadczeń wynikających z obligacji i sposób ich realizacji.
2.
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
2a)
walutę, w której następuje emisja obligacji;
3)
wartość nominalną jednej obligacji;
4)
wielkość emisji;
5)
cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia;
6)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7)
terminy, sposoby i warunki sprzedaży;
8)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
9)
datę, od której nalicza się oprocentowanie obligacji danej emisji;
10)
termin i warunki wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu;
11)
informację o zabezpieczeniu obligacji poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego podaje do publicznej wiadomości warunki danej emisji poprzez ich opublikowanie na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.
4.
Podanie do publicznej wiadomości listu emisyjnego, w sposób określony w ust. 3, jest warunkiem dojścia emisji do skutku.
5.
Emisja następuje z dniem rozliczenia zaoferowanych do nabycia obligacji oraz w kwocie równej wartości nominalnej zbytych obligacji.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Sprzedaż obligacji może być dokonywana w trybie:
1)
oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
2)
(uchylony)
3)
przetargów organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo inny podmiot na podstawie umowy zawartej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tym podmiotem;
4)
proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1–3.
1.
W przetargach, o których mowa w art. 39r tryby sprzedaży obligacji pkt 3, mogą brać udział wyłącznie banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), a także ich oddziały, z którymi minister właściwy do spraw budżetu zawarł umowę przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach obligacji skarbowych.
2.
Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek.
1.
Z chwilą wykupu obligacje podlegają umorzeniu.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
Do obligacji, o których mowa w art. 39p obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu, nie stosuje się:
1)
art. 163 roczne opłaty pobierane od spółek i Krajowego Depozytu ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941);
2)
(uchylony)
3)
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723), z wyjątkiem art 78–86 i art. 98 odpowiedzialność karna za niedopełnianie obowiązków przez działającego w imieniu banku-reprezentanta, które stosuje się w przypadku, gdy obligacje nie zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi;
4)
art. 17 wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa z poręczenia lub gwarancji za pośrednictwem banku-reprezentanta ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, o ile rejestracja obligacji jest dokonywana w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...