• Ustawa o bateriach i akum...
  23.06.2024

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Stan prawny aktualny na dzień: 23.06.2024

Dz.U.2022.0.1113 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Obserwuj akt

Rozdział 13. Przepisy karne i kary pieniężne

Kto, wbrew przepisowi art. 10 zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań ust. 1, prowadzi dystrybucję baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach lub art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisowi art. 10 zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań ust. 5, nie wykonuje decyzji o wstrzymaniu dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach lub art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, podlega karze grzywny do 10 000 zł.
Kto, wbrew przepisowi art. 10 zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań ust. 6, nie zwraca baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach lub art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów do dostawcy lub, w przypadku braku takiej możliwości, nie przekazuje tych baterii lub akumulatorów jako zużytych baterii i zużytych akumulatorów do przetworzenia i recyklingu, podlega karze grzywny do 10 000 zł.
Kto, wbrew przepisom art. 11 wymóg dołączania instrukcji, ust. 2 i 3, prowadzi dystrybucję sprzętu, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, bez dołączenia do niego instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju - bez dołączenia do niego instrukcji w języku polskim, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisowi art. 12 zakaz umieszczania zużytych akumulatorów w pojemniku z innymi odpadami, umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisowi art. 30 umieszczanie na dokumentach numeru rejestrowego, nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 31 obowiązek odebrania od użytkownika końcowego zużytych baterii i akumulatorów,
1)
nie odbiera od użytkownika końcowego zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych,
2)
nie odbiera na własny koszt od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub nie przekazuje ich do przetwarzania i recyklingu,
3)
nie dołącza do baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 48 obowiązki sprzedawcy detalicznego przenośnych baterii lub akumulatorów,
1)
nie przyjmuje selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego lub żąda od niego zapłaty za ich przyjęcie,
2)
nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 49 obowiązki sprzedawcy hurtowego przenośnych baterii lub akumulatorów, :
1)
nie przyjmuje zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, lub żąda zapłaty za ich przyjęcie,
2)
nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 50 obowiązki świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub akumulatorów,
1)
nie przyjmuje selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego lub żąda od niego zapłaty za ich przyjęcie,
2)
nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 53 obowiązki sprzedawcy detalicznego samochodowych baterii i akumulatorów:
1)
nie przyjmuje zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego,
2)
nie umieszcza w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o:
a) warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,
b) punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 54 opłata depozytowa:
1)
nie pobiera od kupującego opłaty depozytowej lub nie potwierdza jej pobrania,
2)
w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, nie przyjmuje zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych lub nie zwraca pobranej opłaty depozytowej wraz z potwierdzeniem jej zwrotu,
3)
w terminie 45 dni od dnia sprzedaży, nie przyjmuje od kupującego wprowadzonych przez siebie do obrotu baterii i akumulatorów lub nie zwraca pobranej opłaty depozytowej, lub nie potwierdza jej zwrotu
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisowi art. 57 obowiązek odebrania przenośnych baterii i akumulatorów od prowadzącego miejsce odbioru, nie odbiera zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę, o której mowa w art. 51ust . 1, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 59 ewidencja i sprawozdawczość zbierającego zużyte baterie lub akumulatory:
1)
nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie
2)
(uchylony)
- podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 59a zaświadczenia o zebranych bateriach i akumulatorach, nie udostępnia zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych i zużytych akumulatorach przenośnych albo nie udostępnia zaświadczenia w terminie lub udostępnia zaświadczenie zawierające informacje nierzetelne, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 61 obowiązek przyjmowania zużytych baterii i akumulatorów przez zakład przetwarzania, nie przyjmuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub żąda zapłaty za ich przyjęcie, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 64 ewidencja zakładu przetwarzania, poziomy wydajności recyklingu, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomów recyklingu oraz osiągniętych poziomów wydajności recyklingu, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie, podlega karze grzywny.
Kto, wbrew przepisom art. 64a zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub akumulatorach, nie udostępnia zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach i zużytych akumulatorach albo nie udostępnia zaświadczenia w terminie lub udostępnia zaświadczenie zawierające informacje nierzetelne, podlega karze grzywny.
1.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art 74–95a, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
2.
Za wykroczenia, o których mowa w art 74–95a, odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami przedsiębiorcy związanymi z wprowadzaniem baterii lub akumulatorów, ich dystrybucją lub gospodarowaniem zużytymi bateriami lub zużytymi akumulatorami.
Kto, wbrew przepisowi art. 10 zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań ust. 1, wprowadza do obrotu baterie lub akumulatory niespełniające wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach lub art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł.
Kto, wbrew przepisowi art. 10 zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań ust. 2, nie wycofuje z obrotu baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach lub art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł.
Kto, wbrew przepisom art. 11 wymóg dołączania instrukcji ust. 2 i 3, wprowadza do obrotu sprzęt, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, bez dołączenia do niego instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju – bez dołączenia do niego instrukcji w języku polskim, lub dołącza instrukcję nierzetelną, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł.
Kto, wbrew przepisowi art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 3, nie przedkłada marszałkowi województwa sprawozdań o osiągniętym poziomie wydajności recyklingu, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012, lub nie przedkłada ich terminowo, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł.
Podmiot pośredniczący, który nie posiada wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 28 realizacja obowiązków wprowadzających baterie lub akumulatory za pośrednictwem innych podmiotów ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
Kto, wbrew przepisowi art. 63 przygotowanie baterii i akumulatorów do recyklingu i unieszkodliwienia ust. 2, nie zapewnia co najmniej przekazania frakcji zawierających ołów i jego związki oraz frakcji tworzyw sztucznych do instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63 przygotowanie baterii i akumulatorów do recyklingu i unieszkodliwienia ust. 7, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
Kto, wbrew przepisowi art. 56 sprawozdanie o pobranej i przekazanej nieodebranej opłacie depozytowej ust. 1, nie przekazuje nieodebranej opłaty depozytowej lub przekazuje ją nieterminowo, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 15 000 zł.
Kto, wbrew przepisom art. 56 sprawozdanie o pobranej i przekazanej nieodebranej opłacie depozytowej ust. 2, nie przedkłada marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, składa je nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelne, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.
Kto, wbrew przepisom art. 58 obowiązek przekazania zużytych baterii i akumulatorów do zakładu przetwarzania, nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do odpowiedniego prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 10 000 zł do 200 000 zł.
Kto, wbrew przepisowi art. 63 przygotowanie baterii i akumulatorów do recyklingu i unieszkodliwienia ust. 3, nie przekazuje poszczególnych rodzajów posortowanych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania danego rodzaju zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 200 000 zł.
1.
Kary pieniężne, o których mowa w art 97–99c i art 100a–102, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
2.
Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art 97–99c i art 100a–102, uwzględnia się zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
3.
Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.
3a.
Kary pieniężne wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
3b.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
4.
W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...