• Ustawa o bateriach i akum...
  22.07.2024

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2024.0.1004 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Obserwuj akt

Rozdział 14. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. poz. 287, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. poz. 2008, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. poz. 25, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. poz. 607): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 202 i poz. 1458 oraz z 2007 r. poz. 1236): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1495 oraz z 2008 r. poz. 1464): (zmiany pominięte).
Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych poziomów zbierania oraz recyklingu, o którym mowa w art. 72 zbiorcza informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru ust. 2, za 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...