• Ustawa o bateriach i akum...
  29.02.2024

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2022.0.1113 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Obserwuj akt

Rozdział 15. Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju oraz przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru, w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.
1.
Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, który nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 przygotowanie baterii i akumulatorów do recyklingu i unieszkodliwienia ust. 7, jest obowiązany do dostosowania zakładu do tych wymagań oraz uzyskania decyzji zmieniającej posiadane decyzje związane z gospodarką odpadami, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 1 pkt 2 i 3, jest obowiązany do dostosowania zakładu do tych wymagań oraz uzyskania decyzji zmieniającej posiadane decyzje związane z gospodarką odpadami, w terminie do dnia 26 września 2011 r.
3.
Jeżeli prowadzący zakład, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie dostosował tego zakładu do wymagań wynikających z ustawy oraz nie uzyskał decyzji zmieniającej posiadane decyzje związane z gospodarką odpadami, właściwy organ, który wydał decyzje w zakresie gospodarki odpadami, stwierdza z urzędu, w drodze decyzji, że decyzje te wygasły bez odszkodowania, odpowiednio w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo z dniem 26 września 2011 r.
1.
Do praw i obowiązków wynikających z ustawy zmienianej w art. 111 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, w tym do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej oraz obowiązków sprawozdawczych, stosuje się przepisy tej ustawy obowiązujące w chwili powstania tych praw i obowiązków.
2.
Środki zgromadzone przed dniem 1 maja 2010 r. na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 30 uchylony ustawy zmienianej w art. 111 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na finansowanie działań w zakresie:
1)
odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych;
2)
edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych;
3)
selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych wykonywanych przez gminy;
4)
badań laboratoryjnych na zawartość metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach zleconych przez Inspekcję Handlową;
5)
wdrażania przez zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego, umożliwiających dobrowolne uczestnictwo we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
1.
Baterie i akumulatory niespełniające wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach i 9, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie podlegają wycofaniu z obrotu.
2.
Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 114 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 114 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Wprowadzający baterie lub akumulatory przedkłada sprawozdania i wykazy, o których mowa w art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory ust. 2, art. 35 sprawozdanie wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory ust. 1, art. 36 umowa o przyjmowanie oraz przetwarzanie i recykling baterii lub akumulatorów ust. 4, art. 37 finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych ust. 6, art. 41 powstanie obowiązku obliczenia opłaty produktowej i jej uiszczanie ust. 3, art. 59 ewidencja i sprawozdawczość zbierającego zużyte baterie lub akumulatory ust. 3 i art. 64 ewidencja zakładu przetwarzania, poziomy wydajności recyklingu ust. 5, za rok 2010, w terminie do dnia 15 marca 2011 r.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, o którym mowa w art. 72 zbiorcza informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru ust. 2, za rok 2010, w terminie do dnia 15 maja 2011 r.
1.
Do czasu utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 23 uchylony ust. 1 pkt 1 i art. 69 udostępnianie wykazu miejsc odbioru i zbierających zużyte baterie i akumulatory ust. 2, marszałek województwa jest obowiązany do przedłożenia zbiorczego sprawozdania ze sprawozdań, o których mowa w art. 69 udostępnianie wykazu miejsc odbioru i zbierających zużyte baterie i akumulatory ust. 1, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 kwietnia roku, w którym te sprawozdania zostały przekazane.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wzory zbiorczych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 11 wymóg dołączania instrukcji ust. 2 i 3, art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48 obowiązki sprzedawcy detalicznego przenośnych baterii lub akumulatorów, art. 49 obowiązki sprzedawcy hurtowego przenośnych baterii lub akumulatorów, art. 77 niedopełnienie obowiązku dołączenia wymaganej instrukcji, art. 86 niedopełnienie obowiązku przyjmowania selektywnie zebranych baterii lub akumulatorów, art. 87 niedopełnienie obowiązku przyjmowania przenośnych baterii lub akumulatorów i art. 99 niedopełnienie obowiązku dołączania instrukcji do wprowadzanego do obrotu sprzętu, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r.;
3)
art 17-26 i art. 79 uchylony, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.;
4)
art. 30 umieszczanie na dokumentach numeru rejestrowego, art 32-43, art 53-56, art. 65 obowiązki marszałka województwa w zakresie wpływów z opłat, art. 69 udostępnianie wykazu miejsc odbioru i zbierających zużyte baterie i akumulatory, art. 72 zbiorcza informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, art. 80 niedopełnienie obowiązku umieszczania na dokumentach numeru rejestrowego, art 82-85, art. 89 niedopełnienie obowiązków w zakresie przyjmowania zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych, art. 90 niedopełnienie obowiązków w zakresie opłaty depozytowej, art. 100 uchylony, art 104-106, art. 111 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
5)
art. 111 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.;
6)
art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.;
7)
art 66-68, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.05.2009 r. - Dz. U. z 2009 r. poz. 666]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...