• Ustawa o bateriach i akum...
  23.05.2024

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2022.0.1113 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Obserwuj akt

Rozdział 2. Wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu

1.
Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005% wagowo rtęci.
2.
Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne, w tym zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,002 % wagowo kadmu.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:
1)
systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym;
2)
urządzeniach medycznych.
3)
(uchylony)
1.
Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, powinny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.
2.
Wprowadzane do obrotu:
1)
baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny być oznakowane:
a) symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają powyżej 0,002 % wagowo kadmu,
b) symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają powyżej 0,004 % wagowo ołowiu;
2)
ogniwa guzikowe powinny być oznakowane symbolem chemicznym Hg, jeżeli zawierają powyżej 0,0005 % wagowo rtęci.
3.
Wzory symboli, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 4 do ustawy.
4.
Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzone w informację o ich pojemności, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych, wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11. 2010, str. 3-7).
5.
Symbole, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz informację, o której mowa w ust. 4, umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów,
2.
Wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory jest obowiązany do wycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów,
3.
W przypadku niewycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje z urzędu decyzję o wycofaniu z obrotu tych baterii lub akumulatorów.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera:
1)
zobowiązanie wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory do odpowiedniego publicznego wezwania sprzedawców detalicznych, sprzedawców hurtowych oraz użytkowników końcowych baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, do oddawania tych baterii i akumulatorów na koszt i odpowiedzialność wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory;
2)
określenie miejsca lub miejsc przyjmowania baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów,
3)
nakaz przetworzenia i recyklingu wycofanych z obrotu baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami ustawy.
5.
Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej właściwy ze względu na miejsce kontroli sprzedawcy detalicznego lub sprzedawcy hurtowego może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, wstrzymanie dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, .
6.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, sprzedawca detaliczny lub sprzedawca hurtowy jest obowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, do dostawcy, a w przypadku braku takiej możliwości - do przekazania tych baterii i akumulatorów jako zużytych baterii i zużytych akumulatorów do przetworzenia i recyklingu.
7.
Informację o wynikach kontroli oraz kopię decyzji, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia jej wydania.
8.
Decyzjom, o których mowa w ust. 3 i 5, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
9.
Koszty związane z wycofaniem z obrotu, wstrzymaniem dystrybucji lub przekazaniem do przetworzenia i recyklingu baterii i akumulatorów ponosi wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory.
1.
Produkowany i wprowadzany do obrotu sprzęt powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
1a.
Jeżeli zużyte baterie i zużyte akumulatory nie mogą zostać łatwo usunięte przez użytkownika końcowego, wprowadzający baterie lub akumulatory zapewnia urządzenia zaprojektowane w taki sposób, aby zużyte baterie i zużyte akumulatory mogły być łatwo usunięte przez niezależne od wprowadzającego baterie lub akumulatory podmioty profesjonalne zajmujące się serwisowaniem lub naprawą urządzeń.
2.
Do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, powinna być dołączona instrukcja zawierająca informację o:
1)
sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu;
2)
rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów.
3.
W przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju sprzętu, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, instrukcję, o której mowa w ust. 2, sporządza się w języku polskim.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do:
1)
sprzętu, który służy ochronie bezpieczeństwa lub porządku publicznego państw członkowskich Unii Europejskiej;
2)
sprzętu, w którym baterie lub akumulatory są przylutowane, zgrzewane lub w inny sposób przymocowane na stałe do końcówek zasilających, zapewniając ciągły dopływ prądu w warunkach nietypowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych w ich niezmienionym stanie w sprzęcie informatycznym, w którym użycie baterii lub akumulatorów jest technicznie niezbędne;
3)
sprzętu medycznego, który służy do podtrzymywania funkcji życiowych, oraz stymulatorów serca, w których jest niezbędne nieprzerwane źródło zasilania, a baterie lub akumulatory mogą być usunięte tylko przez wykwalifikowane osoby;
4)
sprzętu przenośnego, w którym wymiana baterii lub akumulatorów przez niewykwalifikowane osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika końcowego lub niekorzystnie wpłynąć na pracę sprzętu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...