• Art. 13. - Systemy ident...
  14.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 13. bezp. impr. mas.


Systemy identyfikacji osób

1.
Organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w rozgrywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie, niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy.
2.
Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a–c.
2a.
Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:
1)
centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn;
2)
centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
2b.
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 2a, są właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.
2c.
Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa w ust. 2, muszą być podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie numeru PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 4.
2d.
(uchylony)
3.
Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, określają właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.
3a.
(uchylony)
4.
Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uczestniczących w meczu piłki nożnej obejmuje:
1)
imię i nazwisko;
2)
(uchylony)
3)
numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2.
7.
Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu piłki nożnej.
8.
Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje:
1)
dane osobowe określone w ust. 4,
2)
dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a-c,
3)
informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów imprez masowych
– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
9.
Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:
1)
dane osobowe określone w ust. 4,
2)
dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a–c,
3)
informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów imprez masowych
– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
10.
Informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przekazują w zakresie swojej właściwości:
1)
właściwy polski związek sportowy;
2)
właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3)
organizator meczu piłki nożnej;
4)
Komendant Główny Policji;
5)
podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.
11.
Podmioty przekazujące informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, są odpowiedzialne za kompletność, aktualność oraz prawdziwość przekazywanych informacji.
12.
Dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie swoich kompetencji, posiadają:
1)
właściwy polski związek sportowy;
2)
właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3)
organizator meczu piłki nożnej;
4)
podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;
5)
Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a-c, oraz w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.
13.
Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.
13a.
Jeżeli informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, dotyczą osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a-c, wówczas okres, o którym mowa w ust. 13, liczy się od dnia upływu okresu obowiązywania zakazu lub okresu, na który orzeczono dany środek.
14.
Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlegają usunięciu, jeżeli:
1)
zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy;
2)
okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
3)
upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.
Art. 13. Systemy identyfikacji osób - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 18
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...