• Art. 25. - Wniosek o zez...
  21.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 25. bezp. impr. mas.


Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie

1.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1)
występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2)
zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
3)
powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
1a.
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizator załącza:
1)
dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 1;
2)
program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3)
regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
4)
pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5)
warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
3.
Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
3a.
Do opinii określonych w ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu Kodeksu postępowania administracyjnego.
3b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wydanie opinii, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

4.
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.
Art. 25. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...