• Art. 40. - Zakres przetw...
  21.04.2024

Art. 40. bezp. impr. mas.


Zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

Zakres przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, zawiera dane:
1)
o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:
a) imię i nazwisko, używane pseudonimy,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
d) adres zamieszkania lub stałego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informację o karalności,
g) przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej;
2)
o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:
a) imię i nazwisko, używane pseudonimy,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
d) adres zamieszkania lub stałego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informację o karalności,
g) informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub środka karnego, o którym mowa w art. 15 sprzedaż biletów na mecz piłki nożnej ust. 3 pkt 1 lit. b,
h) przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej;
3)
o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, obejmujące:
a) ich nazwę,
b) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych,
c) liczbę członków,
d) miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób, o których mowa w lit. c, oraz elementy charakterystyczne, w szczególności oznakowanie ubrania,
e) informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze chuligańskim z udziałem osób, o których mowa w lit. c,
f) informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami;
4)
o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach, obejmujące:
a) datę i miejsce zdarzenia,
b) informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia,
c) skutki zdarzenia,
d) informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych;
5)
o związkach i klubach sportowych, obejmujące:
a) nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz,
b) adres siedziby,
c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczył, uczestniczy oraz do jakich się zakwalifikował,
d) informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta;
6)
o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;
7)
o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, obejmujące:
a) rodzaj obiektu i jego nazwę,
b) informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania,
c) informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,
d) informacje o pojemności obiektu,
e) informacje dotyczące służby porządkowej i służby informacyjnej;
8)
o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup uczestników;
9)
o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, obejmujące:
a) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem,
b) określenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, w związku z którą organizowany jest przejazd;
10)
o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy, w tym ich nazwę, siedzibę oraz adres.
Art. 40. Zakres przetwarzanych informacji dotyczących bez... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...