• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  21.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział 10. Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. poz. 123, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 1675 oraz z 2008 r. poz. 1200): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 1661, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.) w art. 22 obowiązki służb porządkowych wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. poz. 1399 oraz z 2007 r. poz. 921): (zmiany pominięte).
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 79 utrata mocy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do meczów turnieju FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019 nie stosuje się przepisów art. 15 sprzedaż biletów na mecz piłki nożnej ust. 1 i 2.
Projekty przebudowy stadionów, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają uzgodnieniom z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji oraz właściwym związkiem sportowym i właściwym podmiotem zarządzającym rozgrywkami, w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej.
Traci moc ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 909 oraz z 2007 r. poz. 663 i 665).
Przepisy rozdziału 9a obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.
Przypisy: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r., z tym że art. 13 systemy identyfikacji osób ust. 1 - w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej organizowanych poza ramami ligi zawodowej - wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 21.04.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 504]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...