• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  21.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział 5. Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
1.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1)
występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2)
zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
3)
powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
1a.
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizator załącza:
1)
dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 1;
2)
program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3)
regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
4)
pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5)
warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
3.
Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
3a.
Do opinii określonych w ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu Kodeksu postępowania administracyjnego.
3b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wydanie opinii, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

4.
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, dołącza:
1)
graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
2)
instrukcję, o której mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2;
3)
terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4)
informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5)
informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
6)
informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7)
informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 utrwalanie przebiegu imprezy przez organizatora;
8)
informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
9)
harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
2.
Opinie, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
2a.
W przypadku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1a, opinie, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, niezwłocznie.
2b.
W przypadku gdy z opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, o której mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 2.
3.
W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, dołącza ważne opinie, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1)
kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);
2)
dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 obowiązek zawarcia przez organizatora imprezy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osób ust. 1;
3)
pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
1.
Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji i właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydają opinię, o której mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 1 pkt 2, na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 2.
2.
Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji wydaje opinię dodatkowo na podstawie analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową.
1.
Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
2.
Zezwolenie zawiera:
1)
nazwę organizatora;
2)
określenie rodzaju imprezy masowej;
3)
nazwę imprezy masowej;
4)
warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:
a) miejsce jej przeprowadzenia,
b) czas jej rozpoczęcia i zakończenia,
c) maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,
d) liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej, ustaloną zgodnie z art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2,
e) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 utrwalanie przebiegu imprezy przez organizatora.
3.
Organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka, w przypadku gdy wynika to z:
1)
informacji o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 1 pkt 4 lit. b;
2)
opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;
3)
wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami.
3a.
Organ, biorąc pod uwagę przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, po konsultacji z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji może w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnić wniosek, o którym mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 2b, zezwalając organizatorowi na zapewnienie mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 2, przy czym liczba służb informacyjnych nie może być niższa niż określana zgodnie z art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 1, a liczba służb porządkowych zwiększana jest przynajmniej o 200% w stosunku do liczby określanej zgodnie z art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 1.
4.
Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku:
1)
niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, i dokumentów, o których mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej;
2)
niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy lub w art. 13 systemy identyfikacji osób ust. 2.
5.
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2 oraz wojewodzie.
6.
Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.
2.
Organizator imprez masowych przeprowadzanych w trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust. 1 pkt 4–6.
3.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące meczu piłki nożnej, wydawane jest na okres wskazany w terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej, o którym mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust. 1 pkt 3.
4.
W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, o którym mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust. 1 pkt 3, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 1 pkt 2.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...