• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  21.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział 6. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej

1.
Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.
2.
Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.
2a.
Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, organ może korzystać z sił i środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.
3.
Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą, o której mowa w ust. 1 i 2, ma prawo do:
1)
żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
2)
swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;
3)
przeprowadzania lustracji miejsc, o których mowa w pkt 2;
4)
żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.
4.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy.
4a.
Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, organ bierze również pod uwagę zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej.
5.
W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, podmioty, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, mogą wnioskować do organu o jej przerwanie.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Organ wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania.
Orzeczenia: 1
1.
Od decyzji organu, o której mowa w art. 29 zezwolenie na przeprowadzenie imprezy, odmowa wydania zezwolenia i w art. 32 zakaz przeprowadzenia imprezy, przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
2.
Samorządowe kolegium odwoławcze rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
1.
W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może:
1)
zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;
2)
wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.
2.
Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła podmiotom, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 1.
3.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
4.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2.
Wydając decyzję, wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej.
3.
Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4.
O treści decyzji wojewoda zawiadamia niezwłocznie organizatora imprezy masowej oraz odpowiednie podmioty wymienione w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 1.
5.
Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy masowej.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...