• Art. 8a. - Powierzenie o...
  04.03.2024

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.1666 t.j. - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Obserwuj akt

Art. 8a. bezp. mor.


Powierzenie organizacji wykonywania zadań administracji morskiej

1.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć, w drodze umowy, uznanej organizacji wykonywanie zadań administracji morskiej w zakresie:
1)
dokonywania inspekcji i audytów oraz wydawania certyfikatów statkom rybackim o długości do 24 m i jachtom o długości do 24 m;
2)
innym niż dokonywanie inspekcji i audytów statków oraz wydawanie certyfikatów statkom.
2.
Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek uznanej organizacji.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
zakres zadań, o których wykonywanie ubiega się uznana organizacja;
2)
informację o posiadaniu przez uznaną organizację oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:
1)
przepisy techniczne dotyczące zakresu zadań, o których wykonywanie ubiega się uznana organizacja;
2)
dokumentację potwierdzającą objęcie systemem zarządzania jakością działalności w zakresie zadań, o których wykonywanie ubiega się uznana organizacja.
5.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć uznanej organizacji wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, jeżeli uznana organizacja:
1)
spełnia wymagania w zakresie organizacji, kwalifikacji personelu oraz posiadanego systemu zarządzania jakością;
2)
posiada przepisy techniczne dotyczące zakresu zadań, o których wykonywanie się ubiega;
3)
posiada siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
zakres zadań powierzonych uznanej organizacji;
2)
szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy;
3)
warunki współpracy stron umowy.
7.
W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej upoważnia, w drodze decyzji, uznaną organizację do wykonywania powierzonych w umowie zadań administracji morskiej.
8.
Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, przepisy art. 8 powierzenie organizacji wykonywania niektórych zadań administracji morskiej ust. 4–6 i 8–9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 8 powierzenie organizacji wykonywania niektórych zadań administracji morskiej ust. 11 w zakresie sprawowania nadzoru nad uznanymi organizacjami stosuje się odpowiednio.
9.
Upoważniona uznana organizacja podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie upoważnienia, o którym mowa w ust. 7.
10.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 9, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę zakres zadań administracji morskiej, o których mowa w ust. 1, realizowanych przez upoważnioną uznaną organizację.
Art. 8a. Powierzenie organizacji wykonywania zadań admini... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...