• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  15.07.2024

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2023.0.1666 t.j. - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Obserwuj akt

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2009 r. poz. 599 oraz z 2010 r. poz. 1228): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1502, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. poz. 258, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. poz. 692, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. poz. 1689, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1007, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278 , z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 13): (zmiany pominięte).
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 2
1.
Przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy egzaminy kwalifikacyjne są przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne działające przy dyrektorach urzędów morskich na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powoła przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 77 Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna, egzaminy kwalifikacyjne ust. 10, a także utworzy listę egzaminatorów.
3.
Wnioski o przeprowadzenie egzaminu nierozpatrzone przez komisje egzaminacyjne działające przy dyrektorach urzędów morskich rozpatruje Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna.
4.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy komisje egzaminacyjne działające przy dyrektorach urzędów morskich przekażą Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej posiadaną dokumentację.
Dokumenty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Upoważnienia do wykonywania zadań administracji morskiej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Armatorzy statków używanych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 objaśnienie pojęć pkt 9, dostosują się do wymagań niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
1.
Koordynator do Spraw Inspekcji Państwa Portu pełni swoją funkcję do czasu powołania Koordynatora do Spraw Inspekcji Państwa Portu na podstawie niniejszej ustawy.
2.
Krajowy organ NCA, odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie Narodowym Systemem Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, pełni swoją funkcję do czasu powołania Koordynatora Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji na podstawie niniejszej ustawy.
3.
Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa pełni swoją funkcję do czasu powołania dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na podstawie niniejszej ustawy.
1.
Dotychczasowy Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji staje się Narodowym Systemem Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Dotychczas działająca Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa staje się Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w rozumieniu niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 2
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 i, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 16 ust. 5, art. 16a ust. 3, art. 16b ust. 2, art. 16c ust. 4, art. 19 ust. 10 i 10a, art. 25 pkt 1, 3 i 4, art. 26 ust. 2, art. 27c ust. 2, art. 29 ust. 1, 3-5, art. 29a ust. 1, art. 30 , art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2, art. 34 , art. 35d , art. 36 ust. 7, art. 37a ust. 2, art. 43 ust. 4 i art. 49 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 151 utrata mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 8 powierzenie organizacji wykonywania niektórych zadań administracji morskiej ust. 3, art. 12 używanie w żegludze morskiej statku niepodlegającego umowom międzynarodowym ust. 2, art. 13 świadectwo wolnej burty ust. 7, art. 14 System Automatycznej Identyfikacji (AIS) ust. 3, art. 15 rejestrator danych z podróży (VDR), uproszczony rejestrator danych z podróży (S-VDR) ust. 2, art. 16 System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT) ust. 4, art. 23 opłaty za czynności organu inspekcyjnego ust. 4, art. 58 rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu, art. 68 rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach na statkach morskich, art. 74 morskie jednostki edukacyjne ust. 4, art. 76 lista audytorów ust. 4, art. 80 ustalanie i potwierdzanie składu załogi statku, certyfikat bezpiecznej obsługi ust. 3, art. 83 odesłanie do ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz Konwencji o zapobieganiu zderzeniom ust. 2, art. 86 wymagania w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki ust. 3, 6, 10 i 12, art. 91 Narodowy System SafeSeaNet ust. 2, art. 94 plany udzielania schronienia statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie ust. 3, art. 98 przewóz ładunków masowych ust. 5, art. 99 przewóz towarów niebezpiecznych ust. 2, art. 101ust . 7, art. 106 rozporządzenie w sprawie sposobu liczenia i rejestracji pasażerów statków, art. 107 nadzór nad ośrodkami szkolenia pilotów morskich i stacjami pilotowymi ust. 10, art. 108 informacje sprawozdawcze związane z wizytą statku w porcie ust. 2, art. 118 podmioty współdziałające ze Służbą SAR ust. 4 i art. 124 uprawnienia członków ochotniczej drużyny ratowniczej ust. 3 i 4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 8a oraz art. 25 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 151 utrata mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, zachowują swoją moc przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10b deklaracja załadowcy o towarach niebezpiecznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 135 zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10b deklaracja załadowcy o towarach niebezpiecznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 135 zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Orzeczenia: 1
1.
W latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 9 172 tys. zł, z tym że w:
1)
2012 r. - 1172 tys. zł;
2)
2013 r. - 800 tys. zł;
3)
2014 r. - 820 tys. zł;
4)
2015 r. - 840 tys. zł;
5)
2016 r. - 861 tys. zł;
6)
2017 r. - 933 tys. zł;
7)
2018 r. - 904 tys. zł;
8)
2019 r. - 925 tys. zł;
9)
2020 r. - 947 tys. zł;
10)
2021 r. - 970 tys. zł.
2.
W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące, polegające na:
1)
racjonalizacji wykonywania zadań związanych z przepisami ustawy,
2)
obniżeniu kosztów funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz systemu nadzoru nad morskimi jednostkami egzaminacyjnymi
- przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu szkolenia kadr morskich oraz bezpieczeństwa żeglugi.
3.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
Traci moc ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. poz. 693, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 70 dokumenty kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.10.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 1368]
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...