• Art. 103. - Kary pienięż...
  18.06.2024
Obserwuj akt

Art. 103. bezp. żyw.


Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

1.
Kto:
1)
nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 33 wprowadzanie do obrotu naturalnych wód mineralnych ust. 3 i 4, art. 45 obowiązek znakowania środków spożywczych ust. 3 i 4, art. 48 język w oznakowaniu środków spożywczych ust. 2 i 3 oraz art. 52a oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu środków spożywczych, a także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 rozpuszczalniki ekstrakcyjne w produkcji żywności lub jej składników ust. 2 pkt 3, art. 22 rozporządzenie w sprawie napromieniania środków spożywczych i żywności promieniowaniem jonizującym ust. 1 pkt 3, art. 26 rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ust. 1 pkt 4, art. 27 suplementy diety i ich wprowadzania do obrotu ust. 6 pkt 2, art. 39 rozporządzenie w sprawie wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych pkt 3 i art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy pkt 2,
1a)
(utracił moc)
1b)
nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach:
a) rozporządzenia nr 1333/2008 - w zakresie substancji dodatkowych,
b) rozporządzenia nr 1334/2008 - w zakresie aromatów,
c) rozporządzenia nr 1169/2011,
2)
wprowadza do obrotu jako żywność produkt niebędący żywnością,
3)
nie wycofuje z obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia lub życia człowieka, środka spożywczego zepsutego oraz środka spożywczego zafałszowanego,
4)
prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63 rozpoczęcie działalności na rynku żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ,
5)
produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 zadania państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego ust. 1 pkt 2,
6)
prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością wbrew decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu zatwierdzenia zakładu, o której mowa w art. 66 cofnięcie lub zawieszenie zatwierdzenia zakładu ust. 1, lub wbrew decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub zamknięciu całego lub części danego zakładu na podstawie art. 54 działanie w przypadku niezgodności ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 882/2004,
7)
utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności,
8)
w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c środki spożywcze dopuszczone do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty ust. 6 pkt 1,
9)
w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c środki spożywcze dopuszczone do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty ust. 6 pkt 1 lub niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 52c środki spożywcze dopuszczone do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty ust. 6 pkt 2,
10)
prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego stosuje środki spożywcze nieodpowiadające wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 52c środki spożywcze dopuszczone do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty ust. 6 pkt 2
podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-3 - wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu niebędącego żywnością wprowadzonego do obrotu jako żywność;
2)
pkt 4, 8–10 – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł;
3)
pkt 5 - wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł.
Art. 103. Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 58
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...