• Art. 67. - Zakres danych...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 67. bezp. żyw.


Zakres danych w rejestrze zakładów

1.
Rejestr zakładów zawiera następujące dane:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został nadany;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
(uchylony)
5)
numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów ust. 3 pkt 3;
6)
określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
7)
termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru;
8)
informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu;
9)
decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru.
2.
Wykazy, o których mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów ust. 3 pkt 4, przechowywane są w aktach rejestrowych dotyczących zakładu posiadającego urządzenia dystrybucyjne.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
rejestru zakładów,
2)
wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów,
3)
wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów,
4)
wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów,
5)
wniosku o wykreślenie z rejestru zakładów,
6)
zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów
- mając na względzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, sposób prowadzenia rejestru zakładów w systemie informatycznym, z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, mając na względzie powszechny dostęp do danych zawartych w rejestrach oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej, jeżeli zostaną ustalone.
Art. 67. Zakres danych w rejestrze zakładów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...