• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  23.07.2024

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1448 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obserwuj akt

DZIAŁ IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. poz. 1231, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 851, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1577 oraz z 2006 r. poz. 1217) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. poz. 84, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. poz. 811, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. poz. 533, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. poz. 2088, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. poz. 1362, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. poz. 292, poz. 959 i poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. poz. 287, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1807, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. poz. 289): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. poz. 127) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe

Suplementy diety niespełniające wymagań w zakresie oznakowania, wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą znajdować się w obrocie do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1.
Uznania naturalnych wód mineralnych dokonane na podstawie art. 9a ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 1, pozostają w mocy.
2.
Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych dokonane do dnia wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
1.
W przypadku wątpliwości, czy żywność wprowadzana do obrotu była dotychczas stosowana w celu żywienia ludzi, podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przedstawić, na żądanie właściwego organu urzędowej kontroli żywności, dokumentację potwierdzającą historię stosowania tej żywności oraz określającą, w jakiej postaci żywność ta lub jej składniki były stosowane w celu żywienia ludzi w państwach członkowskich Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r.
2.
W przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania określonego przepisami rozporządzenia nr 258/97.
Orzeczenia: 1
1.
Podmioty działające na rynku spożywczym, których zakłady nie są wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 62 zadania państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego ust. 1 pkt 1, są obowiązane, w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu.
2.
Wnioski, o których mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów ust. 1, nie są wymagane, jeżeli zakłady produkujące lub wprowadzające żywność do obrotu są objęte rejestrami prowadzonymi na podstawie art. 27a ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 1, lub na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, i spełniają wymagania określone w niniejszej ustawie.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje wpisu zakładu do rejestru zakładów z urzędu, chyba że w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot działający na rynku spożywczym zostanie wezwany do złożenia wniosku lub uzupełnienia danych objętych wnioskiem albo podmiot ten złoży wniosek o dokonanie zmian w rejestrze lub o wykreślenie zakładu z rejestru.
Uprawnienia klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
Rada do Spraw Monitoringu powołana na podstawie art. 40a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 1, realizuje swoje zadania do dnia powołania Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, o której mowa w art. 87 Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia niniejszej ustawy.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 4 pkt 1, 2 i 3, ust. 5, 6 i 7, art. 9a ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 4, art. 24 ust. 5, art. 40a ust. 2 i 8, art. 41 ust. 6, 7 i 8, art. 44 ust. 4 i art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 rozporządzenie w sprawie wykazu substancji dozwolonych i specyfikacji substancji dodatkowych, art. 13 aromaty i składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ust. 2, art. 14 rozpuszczalniki ekstrakcyjne w produkcji żywności lub jej składników ust. 2, art. 15 dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, art. 16 wymagania wobec środków spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu, art. 22 rozporządzenie w sprawie napromieniania środków spożywczych i żywności promieniowaniem jonizującym ust. 1, art. 26 rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ust. 1, art. 27 suplementy diety i ich wprowadzania do obrotu ust. 6, art. 28 dodawanie do środków spożywczych witamin, składników mineralnych lub innych substancji ust. 3, art. 31 uprawnienia Głównego Inspektora w postępowaniu w sprawie wprowadzanej do obrotu żywności ust. 4, art. 39 rozporządzenie w sprawie wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, art. 50 odesłanie do przepisów w sprawie znakowania żywności ust. 1, art. 73 organy urzędowej kontroli żywności ust. 5, art. 83 rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli sanitarnej ust. 2 i 3, art. 86 program monitoringu żywności i żywienia oraz pasz ust. 2 i art. 87 Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia ust. 7 niniejszej ustawy.
2.
(uchylony)
3.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 rozporządzenie w sprawie substancji dozwolonych do stosowania w procesie wytwórczym i przetwórczym pkt 1 i 2 niniejszej ustawy.
4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 107 zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. poz. 265 i 1480);
2)
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. poz. 1408, z 2003 r. poz. 1662, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2005 r. poz. 1480).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.09.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 1225]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...