• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  18.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1448 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obserwuj akt

Rozdział 10. Grzyby i przetwory grzybowe

1.
Grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, objęte wykazem określonym na podstawie art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, pkt 1, mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.
2.
Grzyby oraz ich przetwory, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać wymagania określone dla środków spożywczych.
3.
Grzyby świeże i suszone są dopuszczane do obrotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców, których uprawnienia określają przepisy wydane na podstawie art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, pkt 4.
1.
Grzyby świeże dopuszcza się do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby, jeżeli:
1)
są jednego gatunku, z wyjątkiem grzybów, które mogą być użyte do produkcji środków spożywczych;
2)
nie są rozdrobnione, z wyjątkiem podzielonych jeden raz wzdłuż osi ich trzonów, a także nie mogą to być wyłącznie trzony lub trzony oddzielone od kapeluszy w ilości przekraczającej liczbę kapeluszy;
3)
nie wykazują zapleśnienia;
4)
nie występują w nich żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilość grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5 % masy całkowitej grzybów;
5)
zawartość substancji zanieczyszczających organicznych, w szczególności ściółki, mchu, igliwia, nie przekracza 0,3 % masy całkowitej grzybów;
6)
zawartość substancji zanieczyszczających mineralnych nie przekracza 1 % masy całkowitej grzybów.
2.
(uchylony)
3.
Grzyby suszone dopuszcza się do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby, jeżeli:
1)
są jednego gatunku, w postaci całych owocników, kapeluszy lub krajanki;
2)
zaczerwienie pierwotne nie przekracza 5 % masy całkowitej grzybów;
3)
nie wykazują zapleśnienia oraz obecności szkodników;
4)
zawilgocenie nie przekracza 12 % masy całkowitej grzybów.
4.
Dopuszczenie do obrotu grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby świeże, wydanym przez klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę, według wzoru określonego na podstawie art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, pkt 3.
5.
Dopuszczenie do obrotu grzybów suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby suszone, wydanym przez grzyboznawcę, według wzoru określonego na podstawie art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy pkt 3.
1.
Uprawnienia klasyfikatora grzybów może uzyskać osoba, która:
1)
jest pełnoletnia;
2)
ukończyła:
a) co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz
b) kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów;
3)
zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.
Uprawnienia grzyboznawcy może uzyskać osoba, która:
1)
jest pełnoletnia;
2)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3)
ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców;
4)
zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego działającego z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.
Organem właściwym w sprawach nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, potwierdzonych świadectwami, oraz pozbawiania tych uprawnień jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy,
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby,
2)
szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania grzybów oraz przetworów grzybowych,
3)
wykaz i rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz wymagania, jakie muszą spełniać te przetwory,
4)
warunki skupu, przechowywania i sprzedaży grzybów oraz wymagania technologiczne i warunki przetwarzania grzybów,
5)
wzory atestów na grzyby świeże i grzyby suszone,
6)
warunki i tryb uzyskiwania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, w tym ramowe programy kursów specjalistycznych,
7)
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego do nadawania i pozbawiania uprawnień, o których mowa w pkt 6,
8)
wzory świadectw klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz racjonalne gospodarowanie zasobami grzybów rosnących w warunkach naturalnych, w tym ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie przyrody.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...