• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  22.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2023.0.1448 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obserwuj akt

Rozdział 2. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:
1)
produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
2)
wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
3)
produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 zakres ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73 organy urzędowej kontroli żywności ust. 6,
4)
działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
- w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004.
Orzeczenia: 4
1.
Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
prowadzi rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 rejestracja i zatwierdzanie zakładów działających na rynku żywności lub materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej "rejestrem zakładów", oraz uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze;
2)
wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów określonych w art. 61 rejestracja i zatwierdzanie zakładów działających na rynku żywności lub materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 31 wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa paszowego i żywnościowego ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004;
3)
wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów;
4)
wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na podstawie art. 67 zakres danych w rejestrze zakładów ust. 3 pkt 6.
2.
W odniesieniu do obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
dla obiektów lub urządzeń ruchomych – właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład,
2)
dla obiektów lub urządzeń tymczasowych - właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zakład
- który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń.
3.
W odniesieniu do urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności właściwym w sprawach rejestracji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.
Orzeczenia: 2
1.
Zakłady, o których mowa w art. 61 rejestracja i zatwierdzanie zakładów działających na rynku żywności lub materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.
1a.
Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład.
2.
Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:
1)
działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
2)
urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
3)
obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4)
gospodarstw agroturystycznych;
5)
podmiotów będących drobnymi producentami wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550) w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w roku winiarskim;
5a)
przedsiębiorców określonych w art. 9 substancje dodatkowe do żywności ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich;
6)
aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
7)
sklepów zielarskich;
8)
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
9)
producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
10)
zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
11)
zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
12)
podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
13)
podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego;
14)
podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.
4.
Urządzenia dystrybucyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i numer telefonu.
Orzeczenia: 3
1.
Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 zakres danych w rejestrze zakładów ust. 3 pkt 2 i 3.
1a.
W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 zakres danych w rejestrze zakładów ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.
2.
Wniosek zawiera:
1)
imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
1a)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
1b)
numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
2)
określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
3)
określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych, o których mowa w art. 63 rozpoczęcie działalności na rynku żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ust. 2 pkt 2 - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.
Orzeczenia: 1
1.
Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie:
1)
wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przypadkach określonych w art. 63 rozpoczęcie działalności na rynku żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ust. 2;
2)
decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 31 wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa paszowego i żywnościowego, ust. 2 lit. b-d rozporządzenia nr 882/2004.
2.
Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany do aktualizowania wykazu urządzeń, o którym mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, ust. 3 pkt 4, przynajmniej dwa razy w roku oraz na żądanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3.
Wykreślenie z rejestru zakładów następuje na podstawie:
1)
wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
2)
decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 66 cofnięcie lub zawieszenie zatwierdzenia zakładu, ust. 1 pkt 1;
3)
decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1;
4)
braku aktualizacji, o której mowa w ust. 2.
Orzeczenia: 5
1.
W przypadkach określonych w art. 31 wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa paszowego i żywnościowego, ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 882/2004 właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję w sprawie:
1)
cofnięcia zatwierdzenia zakładu;
2)
zawieszenia zatwierdzenia zakładu.
2.
Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1.
Rejestr zakładów zawiera następujące dane:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został nadany;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
(uchylony)
5)
numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów ust. 3 pkt 3;
6)
określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
7)
termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru;
8)
informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu;
9)
decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru.
2.
Wykazy, o których mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów ust. 3 pkt 4, przechowywane są w aktach rejestrowych dotyczących zakładu posiadającego urządzenia dystrybucyjne.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
rejestru zakładów,
2)
wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów,
3)
wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów,
4)
wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów,
5)
wniosku o wykreślenie z rejestru zakładów,
6)
zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów
- mając na względzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, sposób prowadzenia rejestru zakładów w systemie informatycznym, z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, mając na względzie powszechny dostęp do danych zawartych w rejestrach oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej, jeżeli zostaną ustalone.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...