• Art. 27. - Ogólnokrajowa...
  25.05.2024

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Art. 27. bibl.


Ogólnokrajowa sieć biblioteczna

1.
W celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji, tworzy się ogólnokrajową sieć biblioteczną, zwaną dalej "siecią biblioteczną".
2.
W skład sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne.
3.
Biblioteki inne niż określone w ust. 2 mogą być włączone do sieci bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w uzgodnieniu z organizatorem wskazuje jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 5. Decyzja o włączeniu do sieci bibliotecznej może podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej.
4.
Ewidencję bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej prowadzi Biblioteka Narodowa.
5.
Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:
1)
gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;
2)
sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
3)
działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
4)
wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencji materiałów bibliotecznych, mając na uwadze zapewnienie sprawnej realizacji zadań bibliotek.
Art. 27. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...