• Ustawa o bibliotekach
  14.06.2024

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. poz. 114, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
1.
Traci moc ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. poz. 63, z 1984 r. poz. 129, z 1989 r. poz. 155 i 192, z 1990 r. poz. 198 oraz z 1996 r. poz. 722).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.07.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 539]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...