• Ustawa o bibliotekach
  21.03.2023

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.03.2023

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Rozdział 2. Krajowa Rada Biblioteczna

1.
Krajowa Rada Biblioteczna, zwana dalej "Radą", działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek;
2)
koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych;
3)
stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa;
4)
opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek;
5)
okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej;
6)
przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.
3.
W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.
4.
Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres pięciu lat.
5.
Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego Rady.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może odwołać członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nie uczestniczy on w pracach Rady.
7.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady, uwzględniając sposób powoływania przewodniczącego Rady oraz jej sprawną obsługę administracyjną.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...